Algemene voorwaarden

Cordemeyer & Slager Advocaten B.V. (“Cordemeyer & Slager / Advocaten”) is een te Haarlem gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34237183.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Haarlem onder nummer 9/2021 en kunnen worden geraadpleegd op de website van Cordemeyer & Slager / Advocaten: www.cordemeyerslager.nl. U kunt onze algemene voorwaarden tevens downloaden als PDF-bestand.

1 Toepasselijkheid

 1. Al onze diensten en andere werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, inclusief iedere vervolgopdracht of aanvullende opdracht, aan Cordemeyer & Slager /Advocaten met uitsluiting van voorwaarden van anderen.
 2. Niet alleen Cordemeyer & Slager / Advocaten, maar ook alle aan Cordemeyer & Slager / Advocaten verbonden advocaten, (ex-)medewerkers, adviseurs, ingeschakelde hulppersonen, direct of indirecte aandeelhouders, alsmede hun erfgenamen, kunnen zich jegens opdrachtgevers op deze algemene voorwaarden beroepen.
 3. Ingeval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.

2 Opdracht

 1. Alle opdrachten worden geacht aan de besloten vennootschap Cordemeyer & Slager / Advocaten te zijn verstrekt, ook indien de betreffende opdracht, al dan niet uitdrukkelijk, door een specifieke persoon dient te worden uitgevoerd.
 2. Alle opdrachten aan Cordemeyer & Slager / Advocaten zijn overeenkomsten van opdracht ex. art. 7:400 Burgerlijk Wetboek.
 3. De toepasselijkheid en werking van art. 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Cordemeyer & Slager / Advocaten behoudt zich het recht voor geen diensten te verlenen, bijvoorbeeld op basis van een conflict check en cliënt- en zaakacceptatieprocedures.

3 Honorarium

 1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal het honorarium van Cordemeyer & Slager / Advocaten worden berekend op basis van de gewerkte uren van de betrokken advocaten, vermenigvuldigd met het gebruikelijk gehanteerde tarief per tijdseenheid voor die advocaten en vermeerderd met de door Cordemeyer & Slager / Advocaten gemaakte kosten. Cordemeyer & Slager / Advocaten behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen, onder meer op basis van indexering en anciënniteit van de betreffende advocaten.
 2. Cordemeyer & Slager / Advocaten hanteert geen opslag voor kantoorkosten. Alle door Cordemeyer & Slager /Advocaten bij de uitvoering van de opdracht gemaakte andere kosten (zoals griffiegelden, koerierskosten, reiskosten, kosten voor vertalers, kosten van deskundigen, kosten buitenlandse advocaten) worden als verschot aan opdrachtgever doorbelast.
 3. Honorarium en verschotten zullen in beginsel maandelijks worden gefactureerd. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 4. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Cordemeyer & Slager / Advocaten gerechtigd is om de wettelijke handelsrente in rekening te brengen alsmede de redelijke kosten verbonden aan de inning van de betaling.

4 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Cordemeyer & Slager / Advocaten is beperkt tot het bedrag dat door de door Cordemeyer & Slager / Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd, met inbegrip van het toepasselijke eigen risico.
 2. Indien geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het laagste van de navolgende twee bedragen, te weten (i) €50.000,– of (ii) het door Cordemeyer & Slager / Advocaten aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium (inclusief btw) in de zaak die tot de schade heeft geleid in de zes maanden voorafgaand aan het moment van het ontstaan van de aansprakelijkheid.
 3. Ieder(e) (recht op) aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar nadat opdrachtgever bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade.

5 Vrijwaring

 1. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de voor opdrachtgever en door Cordemeyer & Slager / Advocaten verrichte werkzaamheden. De voor opdrachtgever en door Cordemeyer & Slager / Advocaten verrichte werkzaamheden zijn uitsluitend bedoeld voor opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Cordemeyer & Slager / Advocaten tegen alle aanspraken van derden, inclusief de kosten van rechtsbijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Cordemeyer & Slager / Onder derden zijn mede begrepen personen die aan opdrachtgever gelieerd zijn.

6 Vertrouwelijkheid

 1. Cordemeyer & Slager / Advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht vertrouwelijke informatie die zij van opdrachtgever ontvangt conform de toepasselijke regelgeving vertrouwelijk behandelen.
 2. Opdrachtgever geeft Cordemeyer & Slager / Advocaten toestemming om met opdrachtgever te communiceren via niet beveiligde elektronische weg, waaronder begrepen via e-mail, fax en telefoon, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7 Inschakelen derden

 1. Cordemeyer & Slager / Advocaten heeft het recht derden in te schakelen indien dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Cordemeyer & Slager / Advocaten zal bij het inschakelen van derden zo veel mogelijk voorafgaand overleg plegen met opdrachtgever.
 2. Cordemeyer & Slager / Advocaten is door opdrachtgever gemachtigd aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
 3. Cordemeyer & Slager / Advocaten is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van ingeschakelde derden.

8 Stichting derdengelden

 1. In het kader van de opdracht kan Cordemeyer & Slager / Advocaten of de door Cordemeyer & Slager / Advocaten ingeschakelde stichtingen derdengelden de gelden van opdrachtgever of gelden van derden in bewaring nemen en storten bij een bank naar keuze onder de door die bank gestelde voorwaarden.
 2. Cordemeyer & Slager / Advocaten of de stichtingen derdengelden zijn niet aansprakelijk als de bank haar verplichtingen niet nakomt. Eventuele kosten verbonden aan het aanhouden van gelden van opdrachtgever door Cordemeyer & Slager / Advocaten of de stichtingen derdengelden, komen voor rekening van opdrachtgever en kunnen door Cordemeyer & Slager / Advocaten of de stichtingen derdengelden verrekend worden met de aangehouden gelden.

9 Beëindiging van de opdracht

 1. Zowel opdrachtgever als Cordemeyer & Slager / Advocaten kan op elk moment en met onmiddellijke ingang de opdracht beëindigen.
 2. In geval van beëindiging van de opdracht is opdrachtgever het honorarium verschuldigd voor de door Cordemeyer & Slager / Advocaten verrichte werkzaamheden, inclusief voor de werkzaamheden die nodig zijn om de zaak aan opdrachtgever of aan een derde over te dragen.

10 Klachtenregeling

 1. Indien opdrachtgever onverhoopt niet tevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of over een declaratie van Cordemeyer & Slager / Advocaten, dan hoort Cordemeyer & Slager / Advocaten dat graag gelijk van opdrachtgever zodat het kan worden opgelost.
 2. Opdrachtgever kan ook een beroep doen op de interne klachtenregeling van Cordemeyer & Slager / Op de dienstverlening van Cordemeyer & Slager / Advocaten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. De klachtenregeling kan opdrachtgever inzien op https://www.cordemeyerslager.nl/klachtenregeling/.

11 Jurisdictie

 1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Cordemeyer & Slager / Advocaten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Haarlem, 4 juni 2021

De vorige algemene voorwaarden van Cordemeyer & Slager Advocaten zijn hier te raadplegen en te downloaden.

 

Top