Algemene voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden tevens downloaden als PDF-bestand. Cordemeyer & Slager Advocaten B.V. is een te Haarlem gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten. Ingeval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Haarlem onder nummer 11/2006 en kunnen worden geraadpleegd op de website van Cordemeyer & Slager Advocaten B.V.: www.cordemeyerslager.nl. Cordemeyer & Slager Advocaten B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34237183. Niet alleen Cordemeyer & Slager Advocaten B.V., maar ook alle aan Cordemeyer & Slager Advocaten B.V. verbonden advocaten en (ex-)medewerkers, alsmede hun erfgenamen, kunnen zich jegens opdrachtgevers op deze voorwaarden beroepen.

Opdracht

2. Alle opdrachten worden geacht aan de besloten vennootschap te zijn verstrekt, ook indien de betreffende opdracht, al dan niet uitdrukkelijk, door een specifieke persoon dient te worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

Honorarium

3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal het honorarium van Cordemeyer & Slager Advocaten B.V. worden berekend op basis van de gewerkte uren, vermenigvuldigd met het gebruikelijk gehanteerde tarief per tijdseenheid en vermeerderd met de door Cordemeyer & Slager Advocaten B.V. gemaakte kosten. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

Aansprakelijkheid

4. Iedere aansprakelijkheid van Cordemeyer & Slager Advocaten B.V. is beperkt tot het bedrag dat door de, door Cordemeyer & Slager Advocaten B.V. afgesloten, beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd, met inbegrip van het toepasselijke eigen risico. Indien geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het laagste van de navolgende twee bedragen, te weten € 50.000,– of het door Cordemeyer & Slager Advocaten B.V. in de zaak die tot de schade heeft geleid, aan opdrachtgever over een periode van een half jaar voor het moment van het ontstaan van de schade aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

Inschakelen derden

5. Cordemeyer & Slager Advocaten B.V. heeft het recht na voorafgaand overleg met opdrachtgever derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. Cordemeyer & Slager Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van ingeschakelde derden.

Jurisdictie

6. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Cordemeyer & Slager Advocaten B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Top