Auteursrecht en know-how op machines.

 in IT-recht

Arplas Welding (hierna: Arplas) produceert en vermarkt drumwelders en pailwelders. AWL is een machinefabriek die zich bezighoudt met algemene machinebouw, productieautomatisering, engineering e.d. Drumwelders en pailwelders zijn machines die een vlakke metalen plaat tot een cilindermaat omvormen. Voor de machines van Arplas is echter geen octrooi aangevraagd. AWL komt vervolgens met een machine die haast identiek lijkt aan die van Arplas.

Arplas vordert voor de rechtbank te Zutphen dat AWL zich voor onbepaalde tijd niet zal begeven op de markt voor drumwelders, hetzij door productie, assemblage, installatie, onderhoud, verkoop of anderszins waarbij zij zich beroept op haar auteursrecht. Tevens beroept zij zich op grond van artikel 6:162 BW, oftewel slaafse nabootsing. Door de hoge mate van gelijkenis wordt bij het publiek verwarring veroorzaakt over de herkomst van machines. AWL had de verwarring kunnen voorkomen door de imitatie anders vorm te geven zonder aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product af te doen. AWL zou eveneens onrechtmatig handelen jegens Arplas door te profiteren van het onrechtmatig handelen. Althans door tot dit onrechtmatig handelen aan te zetten, welk onrechtmatig handelen hieruit bestaat dat hij de kennis die hij in dienst van Arplas heeft opgedaan voor zover daarvan het auteursrecht aan Arplas toekwam en/of andere geheime know-how en bedrijfsgeheimen van zijn voormalige werkgever, aan AWL beschikbaar heeft gesteld.

De rechtbank beoordeelt eerst of de pailwelder van Arplas auteursrechtelijke bescherming toekomt. Daarvan is sprake indien deze een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het oorspronkelijk karakter van de maker draagt. Daarbij moet gekeken worden naar het totaliteit van de vormgevingselementen. Daarvan is in onderhavige zaak geen sprake, omdat het uiterlijk van de pailwelder te zeer het resultaat is van een door bepaalde technische uitgangspunten beperkte keuze.

De slaafse nabootsing wordt eveneens afgewezen. Bij de beoordeling dient als uitgangspunt te worden genomen dat de nabootsing onrechtmatig is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen op bepaalde punten even goed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. De stelling van Arplas dat een aantal onderdelen van de machine van AWL identiek zijn aan de betreffende onderdelen van de door haar ontwikkelde pailwelder, kan Arplas niet baten. Zoals de afmetingen van bepaalde onderdelen van beide machines die in onderhavig geschil op de millimeter gelijk zouden zijn. Eveneens tonen de door Arplas getoonde foto’s geen aanmerkelijke overeenstemming. Beide machines zijn ontworpen en geproduceerd voor hetzelfde doel, zodat zij beide zijn uitgerust met de technische onderdelen die noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken. Deze onderdelen worden bij derden besteld. Dit brengt met zich mee dat beide machines zijn voorzien van dezelfde dan wel op elkaar lijkende onderdelen. Dit leidt er in het onderhavige evenwel niet toe dat gezegd moet worden dat de totaalindrukken die de machines maken identiek zijn.

Ten aanzien van de know-how en bedrijfsgeheimen, waarbij A deze van zijn voormalig werkgever aan AWL beschikbaar heeft gesteld en dat AWL hiervan gebruik heeft gemaakt komt de rechtbank met een aantal interessante overwegingen. Aangezien A ten opzichte van zijn voormalig werkgever Arplas niet aan een contractuele geheimhoudingsverplichting of non-concurrentiebeding is gebonden, mag hij de kennis en ervaring die hij in zijn eerdere dienstbetrekking had opgedaan aan AWL ter beschikking stellen. Hierop bestaan een aantal uitzonderingen, waarvan in onderhavig geval sprake is.

AWL had nog nooit eerder een drumwelder of pailwelder ontworpen of ontwikkeld en heeft erkend dat zij de tekeningen heeft gebruikt bij de ontwikkeling en productie van de drumwelder. Tevens zijn door de ingeschakelde ingenieur, de tekeningen van Arplas grotendeels overgenomen. Het verstrekken van deze tekeningen door A aan AWL met de bedoeling, althans in elk geval met de wetenschap, dat AWL deze tekeningen zou gebruiken om te komen tot het ontwikkelen, het fabriceren en het op de markt brengen van een drumwelder, moet in het onderhavige geval in strijd worden geacht met de door A ten opzichte van Arplas Wedding in acht te nemen zorgvuldigheid. A had – te meer nu hij de machine zelf heeft ontworpen – moeten begrijpen dat de technische tekeningen van de machines bijzondere, vertrouwelijke informatie bevatten en dat het hem niet vrij stond deze tekeningen aan zijn nieuwe werkgever ter beschikking te stellen teneinde te worden gebruikt voor de ontwikkeling, fabricage en het op de markt brengen van een drumwelder/pailwelder. Hieraan doet niet af dat er geen sprake is van een geheimhoudings-of non-concurrentiebeding voor A. AWL heeft, door gebruik te maken van deze tekeningen bij de ontwikkeling van de drumwelder, op een zodanige wijze geprofiteerd van het onrechtmatige handelen van A jegens Arplas, dat dit als onrechtmatig moet worden aangemerkt.

Recente berichten
 • 4 april 2023

  INPLP Activity Report 2022

  Bob Cordemeyer
  Hereunder you can read the Activity Report 2022 from our network INPLP (International Network of Privacy Law Professionals) of which our firm is a founding member since 2015.
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Risicomanagement: voorkom uitval door burn-out

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Werkend Nederland heeft steeds meer te kampen met burn-out klachten. Dit kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Een hoofdpijndossier en kostenpost voor de werkgever. En daarnaast een peperdure levensles voor de werknemer. Uitval door burn-out klachten voorkomen is dan ook beter dan genezen. Maar hoe?
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Disfunctioneren: doorgeschoten empowermentbeleid

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  De voorwaarden voor ontslag bij disfunctioneren zijn in de wet duidelijk omschreven. Deze voorwaarden gelden ook als een werkgever een beleid voert dat niet gericht is op dossieropbouw met waarschuwingen en berispingen, maar op aanmoediging.
  Lees verder

Plaats een reactie

Top