Berichten op webforum niet onrechtmatig

 in IT-recht

De Tros hoeft topic van het discussieforum op de website www.trosradar.nl met betrekking tot Proximedia niet te verwijderen.

Proximedia is een bedrijf dat zich bezig houdt met het leveren van internet- en aanvullende (service-) diensten, het ontwikkelen en hosten van websites, het ter beschikking stellen van computers, aan met name kleine ondernemers. Proximedia benadert zelf haar klanten, eerst telefonisch en vervolgens via een bezoek. De looptijd van de contracten die zij haar klanten aanbiedt bedraagt vier jaar.

TROS Radar is een programma van de Tros, waarin vooral consumentenzaken worden behandeld. TROS Radar heeft een eigen website: www.trosradar.nl. Onderdeel van die website is het Forum van TROS Radar (hierna het Forum). Voor het Forum heeft de Tros gedragsregels ontwikkeld.

Sinds medio 2004 is er op het Forum een topic gewijd aan Proximedia. Als bij Google ‘proximedia’ wordt ingetoetst, verwijzen het derde en vierde zoekresultaat naar het Forum. De topic is inmiddels zeer omvangrijk. De in het geding gebrachte papieren uitdraai van de topic tot en met 9 juni 2009, bevat 244 pagina’s. De ‘gasten’ die over Proximedia discussiëren zijn niet met naam en toenaam vermeld, maar presenteren zich als: ‘Tobir’, ‘Winning’, ‘Dalina’, ‘ttest’, ‘kraai4’, ‘[naam 1]’, ‘Puter’, ‘Binkiebill’, ‘Reb’ en andere namen. De berichten over Proximedia op het Forum zijn veelal negatief van toon. Termen als ‘oplichters’, ‘bandieten’ en ‘boeven’ worden meermaals gebruikt.

Tussen partijen heeft (e-mail-)correspondentie plaatsgevonden, waarin Proximedia de Tros heeft verzocht het aan Proximedia gewijde onderdeel van het Forum te verwijderen, dan wel de namen en adressen van de deelnemers aan Proximedia bekend te maken. Bij e-mail van 15 april 2009 heeft de Tros aan Proximedia meegedeeld het Forum te hebben bekeken en de berichten die naar haar mening in strijd waren met de gedragsregels te hebben verwijderd. Voorts heeft de Tros verzocht om indien Proximedia van mening was dat het topic of andere berichten in strijd zijn met de gedragsregels, dit gemotiveerd aan haar kenbaar te maken. Zodra deze informatie van Proximedia zou worden verkregen zou de Tros dit verzoek in behandeling nemen en daarop beslissen.

Proximedia vordert – samengevat – om de Tros te veroordelen om binnen 24 uur na betekening van het vonnis de topic en elk ander topic over Proximedia te verwijderen en verwijderd te houden, een rectificatie te plaatsen op de website www.trosradar.nl, als nader omschreven in punt 3 in het petitum van de dagvaarding en om binnen 24 uur alle NAW-(Naam, Adres, Woonplaats)gegevens,
e-mailadressen en IP-adressen van de gasten van de topic, met uitzondering van [naam 1], aan Proximedia bekend te maken. Dit alles op straffe van dwangsommen en met veroordeling van de Tros in de proceskosten.

De voorzieningenrechter te Amsterdam oordeelt als volgt. Aan Proximedia moet worden toegegeven dat de termen ‘oplichters’, ‘boevenbende’ en/of ‘bandieten’ zware termen zijn die een ernstige beschuldiging inhouden. De in de dagvaarding geciteerde berichten waar deze, of vergelijkbare, termen in voorkomen, bevatten, zoals de Tros terecht heeft aangevoerd, losse citaten die in de context van het bericht moeten worden beschouwd. Onder 2.7 tot en met 2.9 zijn enkele van deze berichten volledig weergegeven. Daaruit blijkt dat de desbetreffende termen zijn gehanteerd door mensen die zich ernstig gedupeerd voelen, in het vuur van de discussie. Onder die omstandigheden moet het bezigen van dergelijke termen anders worden beoordeeld dan bijvoorbeeld in een journalistiek artikel, een juridische context of een consumentenonderzoek. De gehanteerde termen moeten in dit geval niet al te letterlijk worden genomen.

Voorshands kan het gebruik van die termen in een context als de onderhavige niet als onrechtmatig worden aangemerkt. Dat Tros Radar als een min of meer gezaghebbend consumentenprogramma geldt, maakt dat niet anders, nu het hier niet gaat om het televisieprogramma zelf, maar om een Forum op de website dat dient als discussieplatform voor particulieren en de berichten daarop niet worden gepresenteerd als bevindingen van de Tros zelf. Dat neemt niet weg dat de Tros wel de nodige zorgvuldigheid dient te betrachten als beheerder en redacteur van deze site. In dat kader is denkbaar dat de Tros, mogelijk in samenspraak met Proximedia, nog eens zou kunnen bezien in hoeverre bepaalde termen, met een wat stringentere toepassing van de gedragsregels (onder meer inhoudend dat het Forum beschaafd dient te blijven en dat bezoekers elkaar en anderen respecteren), zouden kunnen worden verwijderd. Proximedia zou dan, zoals de Tros al in een eerder stadium heeft voorgesteld en ter zitting heeft herhaald, nader moeten aangeven tegen welke berichten en welke termen haar bezwaren specifiek zijn gericht.

Daarnaast wordt de Tros in overweging gegeven om de omvang van de topic te beperken. Uit de berichtgeving kan worden afgeleid dat de ernstigste klachten dateren van enige jaren geleden en dat Proximedia te kennen heeft gegeven klachten serieus te willen behandelen en naar oplossingen te zullen zoeken voor de meest nijpende problemen. Als er daadwerkelijk verbetering in de werkwijze optreedt is het in het belang van Proximedia en haar medewerkers om niet tot in lengte van jaren met oude klachten te worden geconfronteerd. In dat verband en omdat een topic met een dergelijke omvang nauwelijks meer te overzien valt, is wellicht mogelijk dat de Tros oude berichten, bijvoorbeeld die van een jaar of langer geleden, verwijdert, althans in een archief plaatst. Voor een veroordeling van de Tros tot het treffen van een dergelijke maatregel bestaat op dit moment echter onvoldoende aanleiding.

Al met al kan volgens de voorzieningenrechter niet worden gezegd dat het in stand laten van de topic als zodanig onrechtmatig is. Een wettelijke basis om de vrijheid van meningsuiting in dit geval te beperken ontbreekt dan ook. De vordering tot het verwijderen en verwijderd houden van het gehele topic is daarom niet toewijsbaar en zou bovendien een disproportionele maatregel zijn.

Nu voorshands noch de handelwijze van degenen die de berichten op het Forum hebben geplaatst, noch die van de Tros als onrechtmatig wordt aangemerkt, bestaat evenmin een grond voor toewijzing van een rectificatie, noch voor veroordeling van de Tros tot het verstrekken van NAW-gegevens aan Proximedia.

Recente berichten
 • 21 november 2022

  Risicomanagement: voorkom uitval door burn-out

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Werkend Nederland heeft steeds meer te kampen met burn-out klachten. Dit kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Een hoofdpijndossier en kostenpost voor de werkgever. En daarnaast een peperdure levensles voor de werknemer. Uitval door burn-out klachten voorkomen is dan ook beter dan genezen. Maar hoe?
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Disfunctioneren: doorgeschoten empowermentbeleid

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  De voorwaarden voor ontslag bij disfunctioneren zijn in de wet duidelijk omschreven. Deze voorwaarden gelden ook als een werkgever een beleid voert dat niet gericht is op dossieropbouw met waarschuwingen en berispingen, maar op aanmoediging.
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Monitoring e-mail werknemers: de voorwaarden

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Onrechtmatig verkregen bewijs door werkgevers brengt belangrijke risico's met zich mee. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Wat zijn de voorwaarden voor vrije toegang tot de e-mailbox van een werknemer?
  Lees verder

Plaats een reactie

Top