De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet

 in Ondernemingsrecht

De voorzieningenrechter te Dordrecht heeft een vonnis gewezen in een zaak tussen een dierenambulance en een dierenasiel inzake aantasting in eer en goede naam en vrijheid van meningsuiting.

Eiseres 1 is voorzitter van de Stichting Herplaatsing Zwerfkatten te Dordrecht. En eiseres 2 is coördinator van de dierenambulance te Dordrecht (hierna gezamenlijk te noemen eiseressen).

In Dordrecht is gevestigd Dierenasiel Louterbloemen. Gedaagde is een familielid van de beheerder van het dierenasiel Louterbloemen. Dierenasiel Louterbloemen heeft een eigen website. Daarnaast bestaat er nog een aparte website genaamd www. asielvriendenlouterbloemen.info.

Eiseressen vorderen bij de voorzieningenrechter te Dordrecht onder andere veroordeling van gedaagde tot verwijdering van grievende passages op de website www.asielvriendenlouterbloemen.info. en dat gedaagde zich voortaan onthoudt van het publiceren van grievende passages.

Gedaagde heeft ter zitting desgevraagd erkend dat hij teksten pleegt te publiceren op de website www. asielvriendenlouterbloemen.info, zij het dat gedaagde aanvoert dat ook anderen in zijn vriendenkring teksten op die website plegen te plaatsen. Ter discussie staat de vrijheid van meningsuiting van gedaagde tegenover het recht van eiseressen om niet aangetast te worden in eer en goede naam.

Art. 10 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden waarborgt in lid 1 de uitingsvrijheid en geeft in lid 2 aan onder welke voorwaarden en voor welke doeleinden de uitingsvrijheid mag worden beperkt. De vrijheid kan worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

Toewijzing van de vordering leidt tot een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Aantasting in eer en goede naam kan een onrechtmatige daad opleveren. Bij wet is voorzien dat niet onrechtmatig mag worden gehandeld. In zoverre is een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting bij wet voorzien.

Blijkens de door eiseressen overgelegde screenprints daarvan werd op de website www.asielvriendenlouterbloemen.info aan eiseressen onder meer onderstaande verwijten gemaakt:

-dat commercieel wordt gehandeld door dieren via Marktplaats te verkopen, in plaats van de goede zorg voor dieren in acht te nemen.
-dat zij veelvuldig gechipte katten van straat halen, terwijl dat geen zwerfkatten zijn maar huisdieren die door hun eigenaren even buiten zijn gelaten.
-dat konijnen en (andere) knaagdieren worden opgevangen op een illegale wijze en met negatieve effecten voor het welzijn van de dieren.
Verwijten als deze gaan vergezeld van woorden van groot formaat die in de kantlijn zijn bijgeplaatst, als “amateurisme,” “chaos,” “ziek” en “scheve ego.”

Daartegenover staat dat eiseressen zelf ook verwijten maken aan Dierenasiel Louterbloemen, of althans toestaan dat zodanige verwijten worden gemaakt, en wel op een website waarover zij zeggenschap hebben. Op het bezoekersforum van die website valt, of viel, te lezen: “Dierenasiel Louterbloemen (of Klein Auschwitz zoals het in de volksmond genoemd wordt).”.

Volgens de voorzieningenrechter te Dordrecht hebben eiseressen in de beschreven omstandigheden een eigen verantwoordelijkheid om te bezien of de berichten op hun website aan minimaal aanvaarbare normen voldoen en om minst genomen duidelijk te maken dat de beheerder van de website zich distantieert van een zodanige uitlating. Als zonder meer wordt geduld dat op een eigen (kleine) website een vergelijking wordt gemaakt tussen enerzijds de kwaliteit van een dierenasiel waarmee die websitebeheerder in onmin leeft en anderzijds de jodenvervolging, dan valt in ieder geval nog niet in te zien dat een spoedeisend belang bestaat bij een voorziening in kort geding ter bestrijding van aantasting van eer en goede naam. Anders gezegd: hier verwijt de pot de ketel dat hij zwart ziet. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van eiseressen derhalve ook af.

Recente berichten
 • 21 november 2022

  Risicomanagement: voorkom uitval door burn-out

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Werkend Nederland heeft steeds meer te kampen met burn-out klachten. Dit kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Een hoofdpijndossier en kostenpost voor de werkgever. En daarnaast een peperdure levensles voor de werknemer. Uitval door burn-out klachten voorkomen is dan ook beter dan genezen. Maar hoe?
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Disfunctioneren: doorgeschoten empowermentbeleid

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  De voorwaarden voor ontslag bij disfunctioneren zijn in de wet duidelijk omschreven. Deze voorwaarden gelden ook als een werkgever een beleid voert dat niet gericht is op dossieropbouw met waarschuwingen en berispingen, maar op aanmoediging.
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Monitoring e-mail werknemers: de voorwaarden

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Onrechtmatig verkregen bewijs door werkgevers brengt belangrijke risico's met zich mee. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Wat zijn de voorwaarden voor vrije toegang tot de e-mailbox van een werknemer?
  Lees verder

Plaats een reactie

Top