Domeinnaam als handelsnaam, Thuisbezorgd.nl vs Thuisbezorgen.nl

 in Ondernemingsrecht

In haar uitspraak van 15 januari jl. inzake Thuisbezorgd.nl versus Thuisbezorgen.nl stelt het Hof eiser Thuisbezorgd.nl in het gelijk voor zover de vordering betrekking heeft op het met onmiddellijke ingang staken van enig gebruik van de domeinnaam “Thuisbezorgen.nl” voor activiteiten en diensten gelijk aan of overeenstemmend met de activiteiten en diensten van “Thuisbezorgd.nl”. Het Hof overweegt dat “als gevolg van de gelijkenis tussen beide handelsnamen wel degelijk verwarring bij het publiek te duchten is.”

Handelsnaamrecht

In onderhavige uitspraak oordeelt het Hof dat het gebruik van de handelsnaam “Thuisbezorgen.nl” inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van “Thuisbezorgd.nl” en beveelt “Thuisbezorgen.nl” onmiddellijk ieder gebruik van de domeinnaam en het teken “Thuisbezorgen.nl” voor activiteiten en diensten gelijk aan of overeenstemmend met die van “Thuisbezorgd.nl” te staken. Het Hof baseert haar oordeel in deze op de overwegingen dat beide namen “slechts in geringe mate van elkaar afwijken”, dat beide ondernemingen zich richten op identieke markten en de aard van de beide ondernemingen nauw verwant zijn. Hieraan voegt het Hof toe dat de woorden “thuisbezorgen” en “thuisbezorgd” weliswaar “gangbare woorden en beschrijvende elementen” zijn maar de samenvoeging ”Thuisbezorgd.nl” is dat niet.

Alvorens het Hof tot bovengenoemd gebruiksverbod kon komen, heeft ze eerst moeten vaststellen wie van beide partijen een beroep op het handelsnaamrecht toekomt. Het Hof stelt daartoe eerst vast of de domeinnamen als handelsnamen in de zin van de Handelsnaamwet zijn te beschouwen. Het Hof baseert haar oordeel op de volgende maatstaf: “dat het gebruik van een domeinnaam niet noodzakelijkerwijs een gebruik als handelsnaam oplevert, maar daar wel naar tendeert als de betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft.” In casu is het Hof van mening dat de domeinnaam “Thuisbezorgen.nl” als handelsnaam is te beschouwen omdat de website waaraan de domeinnaam gekoppeld is, een bedrijfsmatig karakter heeft en de activiteiten die in dat kader worden uitgeoefend worden gepresenteerd onder die betreffende naam. Opmerkelijk is dat het Hof bij de beoordeling of “Thuisbezorgd.nl” als handelsnaam is te beschouwen ook andere aspecten in overweging neemt, namelijk dat de naam “Thuisbezorgd.nl” gehanteerd wordt in reclame-uitingen en op het briefpapier van de onderneming prijkt, maar dat het Hof nalaat aan te geven welk gewicht wordt toegekend aan deze aspecten. Nadat het Hof heeft vastgesteld dat beide domeinnamen als handelsnamen zijn te beschouwen, dient het Hof vervolgens te bepalen, alvorens vast kan komen te staan wie inbreuk pleegt, welk recht ‘ouder’ is. Het Hof stelt in deze vast dat het recht van “Thuisbezorgd.nl” ouder is dan het recht van “Thuisbezorgen.nl”, omdat “Thuisbezorgd.nl” in feitelijke zin rechtmatig als handelsnaam gevoerd werd voordat “Thuisbezorgen.nl” zijn activiteiten ging presenteren onder de naam “Thuisbezorgen.nl”.

Merkenrecht

Thuisbezorgd.nl had haar vordering tot het staken van ieder gebruik van de domeinnaam “Thuisbezorgen.nl” ook gebaseerd op haar merkenrecht. Dit heeft het Hof echter afgewezen. Het Hof acht het feit dat de teksten zoals opgenomen in de betreffende beeldmerken grote overeenkomst vertonen onvoldoende om te kunnen spreken van overeenstemming van de beeldmerken als geheel. Het onderscheidend vermogen van beeldmerken is gelegen in de vormgeving. De vormgeving van de beide teksten komt echter niet overeen. Er is in casu derhalve geen sprake van associatiegevaar tussen de gehanteerde beeldmerken.
Conclusie

Een domeinnaam kan worden beschouwd als een handelsnaam indien de op de website verrichte bedrijfsactiviteiten onder deze naam worden gepresenteerd. Het voeren van een dusdanige handelsnaam kan in strijd zijn met het Handelsnaamrecht van een andere onderneming die vergelijkbare activiteiten en diensten aanbiedt, indien de handelsnamen “slechts in geringe mate van elkaar afwijken”, beide ondernemingen zich richten op identieke markten en de aard van de beide ondernemingen nauw verwant zijn en de andere onderneming al langer rechtmatig de handelsnaam voert.

Recent Posts
 • 13 december 2017

  e-Privacy Verordening: wat verandert er?

  Bob Cordemeyer
  10 januari 2017 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor een herziening van de bestaande e-Privacyrichtlijn (Richtlijn 2002/58/EG). Met de invoering van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (Verordening (EU) 2016/679), die 25 mei 2018 in werking treedt, wordt hiermee een belangrijke stap gezet voor de hervorming en uniformiteit van de regelgeving voor gegevensbescherming. Het streven van
  Lees verder
 • 14 december 2017

  Wijzigingen 2018 & het regeerakkoord voor HR

  Marion Hagenaars
  Nieuwe uitdagingen voor HR in 2018. Ook in 2018 krijgt HR weer te maken met nieuwe wet-en regelgeving. Via deze blog informeren we je over de belangrijkste wijzigingen. 2018 De volgende wijzigingen voor 2018 zijn voor HR van belang: Transitievergoeding De transitievergoeding bedraagt in 2018 maximaal € 79.000,- bruto of – indien hoger – een
  Lees verder
 • 29 november 2017

  Ondernemingsraden let op met privacy!

  Marion Hagenaars
  Ondernemingsraden vervullen een belangrijke rol met betrekking tot privacy. Elk besluit tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling omtrent het verwerken en/of beschermen van persoonsgegevens is namelijk instemmingsplichtig. Dit betekent dat de ondernemer om een dergelijk besluit te kunnen nemen óf instemming nodig heeft van de ondernemingsraad óf vervangende instemming van de kantonrechter.
  Lees verder

Plaats een reactie