Domeinnaam als handelsnaam, Thuisbezorgd.nl vs Thuisbezorgen.nl

 in Ondernemingsrecht

In haar uitspraak van 15 januari jl. inzake Thuisbezorgd.nl versus Thuisbezorgen.nl stelt het Hof eiser Thuisbezorgd.nl in het gelijk voor zover de vordering betrekking heeft op het met onmiddellijke ingang staken van enig gebruik van de domeinnaam “Thuisbezorgen.nl” voor activiteiten en diensten gelijk aan of overeenstemmend met de activiteiten en diensten van “Thuisbezorgd.nl”. Het Hof overweegt dat “als gevolg van de gelijkenis tussen beide handelsnamen wel degelijk verwarring bij het publiek te duchten is.”

Handelsnaamrecht

In onderhavige uitspraak oordeelt het Hof dat het gebruik van de handelsnaam “Thuisbezorgen.nl” inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van “Thuisbezorgd.nl” en beveelt “Thuisbezorgen.nl” onmiddellijk ieder gebruik van de domeinnaam en het teken “Thuisbezorgen.nl” voor activiteiten en diensten gelijk aan of overeenstemmend met die van “Thuisbezorgd.nl” te staken. Het Hof baseert haar oordeel in deze op de overwegingen dat beide namen “slechts in geringe mate van elkaar afwijken”, dat beide ondernemingen zich richten op identieke markten en de aard van de beide ondernemingen nauw verwant zijn. Hieraan voegt het Hof toe dat de woorden “thuisbezorgen” en “thuisbezorgd” weliswaar “gangbare woorden en beschrijvende elementen” zijn maar de samenvoeging ”Thuisbezorgd.nl” is dat niet.

Alvorens het Hof tot bovengenoemd gebruiksverbod kon komen, heeft ze eerst moeten vaststellen wie van beide partijen een beroep op het handelsnaamrecht toekomt. Het Hof stelt daartoe eerst vast of de domeinnamen als handelsnamen in de zin van de Handelsnaamwet zijn te beschouwen. Het Hof baseert haar oordeel op de volgende maatstaf: “dat het gebruik van een domeinnaam niet noodzakelijkerwijs een gebruik als handelsnaam oplevert, maar daar wel naar tendeert als de betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft.” In casu is het Hof van mening dat de domeinnaam “Thuisbezorgen.nl” als handelsnaam is te beschouwen omdat de website waaraan de domeinnaam gekoppeld is, een bedrijfsmatig karakter heeft en de activiteiten die in dat kader worden uitgeoefend worden gepresenteerd onder die betreffende naam. Opmerkelijk is dat het Hof bij de beoordeling of “Thuisbezorgd.nl” als handelsnaam is te beschouwen ook andere aspecten in overweging neemt, namelijk dat de naam “Thuisbezorgd.nl” gehanteerd wordt in reclame-uitingen en op het briefpapier van de onderneming prijkt, maar dat het Hof nalaat aan te geven welk gewicht wordt toegekend aan deze aspecten. Nadat het Hof heeft vastgesteld dat beide domeinnamen als handelsnamen zijn te beschouwen, dient het Hof vervolgens te bepalen, alvorens vast kan komen te staan wie inbreuk pleegt, welk recht ‘ouder’ is. Het Hof stelt in deze vast dat het recht van “Thuisbezorgd.nl” ouder is dan het recht van “Thuisbezorgen.nl”, omdat “Thuisbezorgd.nl” in feitelijke zin rechtmatig als handelsnaam gevoerd werd voordat “Thuisbezorgen.nl” zijn activiteiten ging presenteren onder de naam “Thuisbezorgen.nl”.

Merkenrecht

Thuisbezorgd.nl had haar vordering tot het staken van ieder gebruik van de domeinnaam “Thuisbezorgen.nl” ook gebaseerd op haar merkenrecht. Dit heeft het Hof echter afgewezen. Het Hof acht het feit dat de teksten zoals opgenomen in de betreffende beeldmerken grote overeenkomst vertonen onvoldoende om te kunnen spreken van overeenstemming van de beeldmerken als geheel. Het onderscheidend vermogen van beeldmerken is gelegen in de vormgeving. De vormgeving van de beide teksten komt echter niet overeen. Er is in casu derhalve geen sprake van associatiegevaar tussen de gehanteerde beeldmerken.
Conclusie

Een domeinnaam kan worden beschouwd als een handelsnaam indien de op de website verrichte bedrijfsactiviteiten onder deze naam worden gepresenteerd. Het voeren van een dusdanige handelsnaam kan in strijd zijn met het Handelsnaamrecht van een andere onderneming die vergelijkbare activiteiten en diensten aanbiedt, indien de handelsnamen “slechts in geringe mate van elkaar afwijken”, beide ondernemingen zich richten op identieke markten en de aard van de beide ondernemingen nauw verwant zijn en de andere onderneming al langer rechtmatig de handelsnaam voert.

Recente berichten
 • 8 juni 2022

  Vakantiedagen tijdens ziekte, een hoofdpijndossier

  Marion Hagenaars
  “Op vakantie naar Ibiza als je ziek bent, zonder dat deze dagen worden afgeboekt, is dat niet gek?”, werd mij de week gevraagd. Met de zomervakantie in zicht een actueel vraagstuk.  Vakantiedagen, zo eenvoudig is het niet Vakantiedagen, het lijkt zo eenvoudig: je bouwt ze eerst op en daarna neem je ze op. Maar de
  Lees verder
 • 25 mei 2022

  Besmette persoonsgegevens – De Ziggo soap

  Sil Kingma
  Klanten van Ziggo ontvingen afgelopen week een email met de aankondiging dat zij de prijs van haar abonnement met 3,50 Euro gaat verlagen. Sympathiek zou je denken. Er bleek echter een addertje onder het gras te zitten.  In diezelfde email kondigde Ziggo aan haar algemene voorwaarden per 1 juli as eenzijdig aan te passen. Bij
  Lees verder
 • 16 mei 2022

  AP voert cumulatieve boetebevoegdheid maximaal door

  Sil Kingma
  Het is voor het eerst de geschiedenis dat de Autoriteit Persoonsgegevens in een besluit een zestal overtredingen van de AVG constateert. Alle overtredingen hebben betrekking op het gebruik en de beveiliging door de Belastingdienst van haar applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV). FSV was een applicatie waarin signalen werden opgenomen over vastgestelde fraude en signalen die konden wijzen
  Lees verder

Plaats een reactie

Top