Geen inbreuk op auteursrecht software

 in IT-recht

Volgens de voorzieningenrechter is er toestemming van auteursrechthebbende en is er dus geen inbreuk op de auteursrechten op de software.

Partijen

GAC maakt ICT software voor bedrijven. Black Box is een logistiek dienstverlener. Moedervennootschap van Black Box is Black Box Logistics Holding B.V. en een zustervennootschap van Black Box is Novacare Verzend Management B.V. (hierna: Novacare).

Black Box is een logistiek dienstverlener. Moedervennootschap van Black Box is Black Box Logistics Holding B.V. en een zustervennootschap van Black Box is Novacare Verzend Management B.V. (hierna: Novacare).

In augustus 2005 heeft GAC een overeenkomst gesloten met Novacare (hierna: de overeenkomst). Op basis van de overeenkomst verkreeg Novacare een Microsoft Business Solutions Navision Software licentie en sloot zij met GAC een onderhoudsovereenkomst.

Navision Software is een door Microsoft ontwikkeld pakket, dat dient ter ondersteuning van de processen binnen bedrijven. De Navision Software bestaat uit een basispakket met een aantal modules, zodat een bedrijf kan kiezen welke functionaliteiten het afneemt. Het eigendom van deze software ligt steeds bij Microsoft. Via Microsoft-resellers, zoals GAC kan door een klant een op naam gestelde licentie worden gekocht op het basispakket en op bepaalde modules.

GAC heeft in aanvulling op de softwaremodules van Microsoft zogenaamde ‘add-ons’ en andere maatwerksoftware vervaardigd die is gebruikt door Novacare en door Black Box.

In augustus 2009 zijn Novacare en Black Box van GAC overgestapt naar een andere ICT-leverancier, CTAC. De Microsoft-licentie van Novacare is overgeschreven van GAC naar CTAC. Novacare is op 8 september 2009 door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch in staat van faillissement verklaard.

Relevante bepalingen uit de algemene voorwaarden van GAC en de Auteurswet

In de algemene voorwaarden van GAC (hierna: de algemene voorwaarden) zijn de volgende bepalingen opgenomen:

Artikel 15 algemene voorwaarden GAC

Artikel 15.1

Alle rechten van intellectuele eigendom of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij GAC of diens licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur, apparatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

Artikel 15.2

De opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van GAC of diens licentiegevers bevatten. De opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur of andere materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

Artikel 1 Auteurswet

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.

Het geschil

Artikel 1 Auteurswet

GAC vordert bij de voorzieningenrechter ondermeer dat Novacare ieder gebruik van de maatwerksoftware en add-ons, die GAC ten behoeve van Novacare heeft ontwikkeld zal staken. Tevens dient Novacare alle kopieën van de maatwerksoftware en add-ons die GAC ten behoeve van Novacare heeft ontwikkeld, alsmede de bijbehorende broncodes of delen hiervan die zich op verwisselbare gegevensdragers bevinden te retourneren en versies van de programmatuur die zich op harde schijven bij Black Box bevinden te wissen.

GAC beroept zich op de bescherming van artikel 1 Auteurswet. Artikel 1 Auteurswet bepaalt dat het auteursrecht het uitsluitend recht is van de maker van een werk om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dat het een uitsluitend recht is impliceert dat derden voor de door de wet bestreken gebruiksvormen als regel de toestemming van de auteursrechthebbende behoeven.

Het gaat derhalve om de vraag of Black Box inbreuk maakt op het auteursrecht van GAC door gebruik te maken van door GAC in opdracht van Novacare ontwikkelde software. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat GAC vanaf 2006 producten is gaan ontwikkelen voor Black Box. GAC heeft vanaf 2006 tot september 2009 ingestemd met het gebruik door Black Box van de door GAC ontwikkelde software. GAC heeft in die jaren specifieke software voor Black Box ontwikkeld en er is gedurende ongeveer een jaar een GAC-consultant bij Black Box in vaste dienst geweest.

Volgens de voorzieningenrechter te Zwolle moet uit deze omstandigheden worden afgeleid dat GAC toestemming heeft verleend aan Black Box voor het gebruik van de door haar ontwikkelde add-ons en maatwerksoftware en dat Black Box geen inbreuk maakt op het auteursrecht van GAC door het gebruik van deze producten. Dat de licentie (alleen) op naam stond van Novacare doet daaraan niet af.

Artikel 15 algemene voorwaarden GAC

GAC beroept zich voorts op het bepaalde in artikel 15.1. en 15.2 van de algemene voorwaarden. Tussen partijen staat vast dat Novacare contractspartij is bij de overeenkomst en dat licenties zijn verleend aan Novacare. Voorts staat echter vast dat de add-ons en de maatwerksoftware niet door Novacare, maar door GAC zelf aan Black Box in gebruik zijn gegeven.

Volgens de voorzieningenrechter is het gebruik van de software door Black Box niet in strijd met artikel 15.2 van de algemene voorwaarden. De software wordt immers gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.

Beoordeling voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter te Zwolle wijst de vorderingen van GAC af en veroordeelt GAC als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure.

Recente berichten
 • 8 juni 2022

  Vakantiedagen tijdens ziekte, een hoofdpijndossier

  Marion Hagenaars
  “Op vakantie naar Ibiza als je ziek bent, zonder dat deze dagen worden afgeboekt, is dat niet gek?”, werd mij de week gevraagd. Met de zomervakantie in zicht een actueel vraagstuk.  Vakantiedagen, zo eenvoudig is het niet Vakantiedagen, het lijkt zo eenvoudig: je bouwt ze eerst op en daarna neem je ze op. Maar de
  Lees verder
 • 25 mei 2022

  Besmette persoonsgegevens – De Ziggo soap

  Sil Kingma
  Klanten van Ziggo ontvingen afgelopen week een email met de aankondiging dat zij de prijs van haar abonnement met 3,50 Euro gaat verlagen. Sympathiek zou je denken. Er bleek echter een addertje onder het gras te zitten.  In diezelfde email kondigde Ziggo aan haar algemene voorwaarden per 1 juli as eenzijdig aan te passen. Bij
  Lees verder
 • 16 mei 2022

  AP voert cumulatieve boetebevoegdheid maximaal door

  Sil Kingma
  Het is voor het eerst de geschiedenis dat de Autoriteit Persoonsgegevens in een besluit een zestal overtredingen van de AVG constateert. Alle overtredingen hebben betrekking op het gebruik en de beveiliging door de Belastingdienst van haar applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV). FSV was een applicatie waarin signalen werden opgenomen over vastgestelde fraude en signalen die konden wijzen
  Lees verder

Plaats een reactie

Top