Onrechtmatig gebruik domeinnamen

 in IT-recht

Op 16 juli 2009 heeft bij de voorzieningenrechter te Amsterdam een kort geding plaatsgevonden tussen Thuisbezorgd.nl B.V. (Thuisbezorgd.nl) en Just-eatbenelux B.V.(Just-Eat).

Thuisbezorgd.nl is een landelijke onderneming die online bemiddelt bij de thuisbezorging van maaltijden door restaurants. Thuisbezorgd.nl is sinds 12 oktober 1999 houdster van de domeinnaam www.thuisbezorgd.nl. Volgens een in het geding gebracht uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is Thuisbezorgd.nl een van de handelsnamen van Thuisbezorgd.nl.

Just-Eat maakt onderdeel uit van de Just-Eat Group Ltd. Just-Eat is eveneens een landelijke onderneming die online bemiddelt de thuisbezorging van maaltijden door restaurants. Zij is sinds september 2007 in Nederland actief via de website www.just-eat.nl.

Just-Eat heeft in april 2009 een viertal domeinnamen geregistreerd, te weten de domeinnamen www.haarlemthuisbezorgd.nl, www.utrecht-thuisbezorgd.nl, www.bredathuisbezorgd.nl en
www.sushi-thuisbezorgd.nl. Daarnaast heeft Just-Eat Host NS, een Deense zustervennootschap van Just-Eat, in maart 2008 de volgende domeinnamen heeft geregistreerd: www.amsterdam-thuisbezorgd.nl, www.denhaag-thuisbezorgd.nl, www.eindhoven-thuisbezorgd.nl. www.leiden-thuisbezorgd.nl. www.tilburg-thuisbezorgd.nl, www.pizza-thuisbezorgd.nl, www.spareribs-thuisbezorgd.nl, www.chinees-thuisbezorgd.nl en www.shoarma-thuisbezorgd.nl. De bezoeker van deze websites wordt na tien seconden doorgelinkt naar de website www.just-eat.nl.

Thuisbezorgd.nl vordert- kort gezegd – Just-Eat op straffe van dwangsommen te gebieden:

(1) ieder gebruik van de voorgenoemde domeinnamen alsmede van de woord/lettercombinatie thuisbezorgd.nl te staken en gestaakt te houden;
(2) schriftelijk opgave te doen van alle domeinnaamregistraties die zijn verricht op haar naam of op naam van aan Just-Eat gelieerde ondernemingen waarin de woord/lettercombinatie thuisbezorgd.nl of een daarmee overeenstemmend teken voorkomt;
(3) de desbetreffende domeinnamen die op haar naam staan aan Thuisbezorgd.nl over te dragen.
Tot slot vordert Thuisbezorgd.nl veroordeling van Just-Eat in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019hRv.

De voorzieningenrechter heeft als volgt geoordeeld. Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd of een handelsnaam te voeren die slechts in geringe mate van de handelsnaam van die ander afwijkt, voor zover (gezien de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd) verwarring bij het publiek is te duchten. Artikel 5 van de Handelsnaamwet biedt de houder van een handelsnaam derhalve alleen bescherming tegen een (verwarringwekkende) handelsnaam van een derde.

Onder een handelsnaam moet worden verstaande naam waaronder een onderneming wordt gedreven (artikel 1 Handelsnaamwet). dat wil zeggen de naam waaronder een onderneming (op commerciële wijze) aan het handelsverkeer deelneemt. Niet is gebleken dat Just-Eat aan het handelsverkeer deelneemt onder de gewraakte (domein)namen. De gewraakte domeinnamen worden door Just-Eat slechts gebruikt voor het doorlinken van geïnteresseerden naar haar eigen website www.just-eat.nl en hebben enkel tot doel om de resultaten van internet zoekmachines op voor Just-Eat positieve wijze te beïnvloeden. Dit doorlinken is voorshands onvoldoende om gebruik als handelsnaam aan te nemen. De vorderingen van Tbuisbezorgd.nl kunnen dan ook niet op grond van haar handelsnaamrechten worden toegewezen.

Thuisbezorgd.nl heeft subsidiair gesteld dat de handelwijze van Just-Eat onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW. Uitgangspunt bij beantwoording van de vraag of dit het geval is, is dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt.

In dit geval is echter aannemelijk dat het publiek in verwarring wordt gebracht omtrent de identiteit van de aanbieder van de online dienst. De domeinnamen van Just-Eat en de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl wijken slechts in zeer geringe mate van elkaar af. De louter beschrijvende toevoegingen van Just-Eat, bestaande uit de naam van een stad of de naam van een menu, zijn voorshands onvoldoende om verwarring te voorkomen.

Internetbezoekers die op zoek zijn naar Thuisbe-zorgd.nl of vaste klanten van Thuisbezorgd.nl zullen via een van deze domeinnamen van Just-Eat (ongemerkt) belanden op www.just-eat.nl. Deze verwarring is nodeloos omdat Just-Eat geen geldige reden heeft om de gehele domeinnaam van haar concurrent in haar eigen domeinnamen op te nemen. Zij doet dit enkel met het doel de zoekresultaten op internet te beïnvloeden. Het staat Just-Eat in beginsel vrij om die zoekresultaten in voor haar gunstige zin te beïnvloeden, maar het wordt onrechtmatig geacht om dit met gebruikmaking van de gehele domeinnaam/handelsnaam van een concurrent te doen.

Het verweer van Just-Eat dat het publiek toch immers naar de website van Just-Eat wordt doorgelinkt en dan kennisneemt van de handelsnaam van haar eigen onderneming gaat niet op. Het gaat hier allereerst om een online dienst als bemiddelaar bij de thuisbezorging van maaltijden door restaurants. Eenmaal aanbeland op de website van Just-Eat zal de gemiddelde internetbezoeker focussen op de keuze van een restaurant of maaltijden niet beseffen dat de online dienst wordt aangeboden op de website van een concurrent van Thuisbezorgd.nl, Als hij dit wel beseft, zal de (hongerige) internetbezoeker niet de moeite nemende website van Just-Eat te verlaten om alsnog op zoek te gaan naar de websitevanThuisbezorgd.nl, omdat zijn doel (het bestellen van een maaltijd) namelijk eveneens en net zo gemakkelijk met Just-Eat kan worden bereikt.

Met het op deze wijze binnenhalen van klanten wordt op onrechtmatige wijze geprofiteerd van de bekendheid en de reputatie van de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl. De voorzieningenrechter gebiedt Just-Eat om uiterlijk één week na betekening van het vonnis ieder gebruik van de voornoemde domeinnamen, alsmede ieder gebruik van de woordlettercombinatie thuisbezorgd.nl, voor activiteiten en diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die vanThuisbezorgd.nl te stakenen gestaakt te houden.

Recent Posts
 • 15 november 2017

  Blogreeks HR professional en Privacy

  Marion Hagenaars
  Evelien van den Berg
  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een feit. Uw HR organisatie moet dan aantoonbaar voldoen aan het groot aantal verplichtingen dat uit de privacy verordening voortvloeit. De impact voor uw HR organisatie is groot. De risico’s en sancties indien u privacyregels schendt, zijn aanzienlijk. Wij helpen! De komende weken publiceren wij
  Lees verder
 • 10 november 2017

  The Standard Contract Clauses under fire?

  Irvette Tempelman
  In the recent case between the Data Protection Commissioner vs Facebook Ireland ltd and Maximillian Schrems of October 3rd 2017, Maximillian Schrems has raised the issue before court as to the validity of the Standard Contract Clauses decisions with respect to data transfers from the European Economic Area to the United States in the light
  Lees verder
 • 10 november 2017

  AVG en regeerakkoord stellen eisen aan software-ontwikkeling die je zullen verbazen

  Christiaan Jeekel
  Er is geen ontkomen aan, de implementatie van de GDPR/AVG nadert met rasse schreden (25 mei 2018) en uit onderzoek blijkt dat bijna 40% van de onderzochte organisaties niet weet of ze aan de AVG moet voldoen, waarbij bijna 30% van de organisaties denkt dat ze niet eens ‘compliant’ hoeft te zijn. De AVG bevat
  Lees verder

Plaats een reactie