Theagenda.nl – Agenda.nl

 in Ondernemingsrecht

Verbod op gebruik van vrijwel identieke handelsnaam en domeinnaam toegewezen door de voorzieningenrechter te Amsterdam.

Eiser handelt (onder andere) onder de naam “The Agenda”. Zijn bedrijfsomschrijving luidt: “Adviesbureau I.I. en internetstrategie, vervaardigen van vrijetijdsinformatie. Informatie verkoop aan uitgevers. Promotiebureau, groothandel in souvenirs en speciale dranken.” Eiser verstrekt via de website www.theagenda.nl vrijetijdsinformatie aan bezoekers. Deze domeinnaam is (indirect) door eiser geregistreerd op 19 juni 2002. De website is sinds 25 september 2002 online.

NL Unlimited houdt zich sinds 2003 bezig met het publiceren van uitgaansinformatie, onder meer in de vorm van de door haar uitgegeven stadsmagazines ‘NL10’, ‘NL20’,‘NL30’ en ‘NL70’. Blijkens een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam van 26 oktober 2009 handelt NL Unlimited onder meer onder de naam ‘agenda.nl’. Haar bedrijfsomschrijving luidt: “Het uitgeven van nieuws- en advertentiebladen en periodieken van andere uitgaven” .Ook verstrekt NL Unlimited via haar website vrijetijdsinformatie aan internetbezoekers. Sinds begin 2009 is zij in het bezit van de domeinnaam www.agenda.nl. Daarvoor publiceerde zij haar website onder de domeinnaam www.mijnnl.nl. De domeinnaam www.agenda.nl is in 1997 geregistreerd door een derde. Vanaf omstreeks 1 maart 2000 tot 13 november 2002 was de domeinnaam in bezit van ‘Agenda B.V. i.o.’

The Agenda.nl vordert (onder andere) bij de voorzieningenrechter te Amsterdam NL Unlimited te bevelen iedere inbreuk op de handelsnaam ‘theagenda.nl’ te staken en gestaakt te houden en subsidiair NL Unlimited te bevelen iedere onrechtmatige gedraging jegens theagenda.nl te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van handelsnamen en/of domeinnamen die identiek zijn aan of overeenstemmen met de handelsnaam ‘theagenda.nl’.

Het (eerste) recht op een handelsnaam ontstaat, doordat een partij die handelsnaam als eerste rechtmatig is gaan voeren. NL Unlimited c.s. heeft haar handelsnaam, in tegenstelling tot eiser, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. De enkele inschrijving van de handelsnaam in het register van de Kamer van Koophandel is echter onvoldoende om te spreken van het voeren van een handelsnaam. Met de handelsnaam moet naar buiten worden getreden ter identificatie in het handelsverkeer. Het gebruik van de handelsnaam moet in voldoende mate tot het publiek doordringen. Daarnaast kan ook sprake zijn van handelsnaamgebruik zonder inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel. Onder omstandigheden kan het gebruik van een domeinnaam als handelsnaam worden aangemerkt.

Eiser stelt de handelsnaam ‘theagenda.nl’ als eerste te hebben gevoerd onder meer door middel van haar website www.theagenda.nl. Eiser heeft deze handelsnaam niet geregistreerd. De eerste vraag is dan of de door eiser gebruikte domeinnaam www.theagenda.nl als handelsnaamgebruik valt aan te merken.

Geoordeeld wordt dat daarvan voorshands sprake is. De website van eiser heeft immers een bedrijfsmatig karakter door de verkoop van advertentieplaatsen op de site en uit de inhoud van de website blijkt dat de domeinnaam ‘www.theagenda.nl’ tevens verwijst naar de handelsnaam ‘theagenda.nl’, zodat er een band bestaat tussen de domeinnaam en de naam van de onderneming. Op de site worden immers de diensten van ‘TheAgenda.nl’ beschreven en er staat vermeld dat het ‘het copyright’ bij (onder meer) ‘TheAgenda.nl’ berust. eiser heeft verder aangetoond dat de naam ‘TheAgenda.nl’ wordt gebruikt in promotiemateriaal voor de site

NL Unlimited heeft op haar beurt ‘agenda.nl’ wel als handelsnaam geregistreerd. Zij betwist echter dat met de website www.agenda.nl sprake is van handelsnaamgebruik. Ook deze website heeft evenwel een bedrijfsmatig karakter vanwege de verkoop van advertentieruimte onder meer via de site. Op de website staat verder de naam ‘agenda.nl’ duidelijk vermeld, er staat vermeld dat het ‘copyright’ bij ‘agenda.nl’ rust en dat ‘agenda.nl’ een handelsnaam van NL Unlimited is, zodat het gebruik van deze domeinnaam, anders dan NL Unlimited c.s. zelf stelt, tevens als handelsnaamgebruik dient te worden aangemerkt. De handelsnaam wordt aldus gebruikt ter identificatie van haar diensten in het handelsverkeer, onder meer via haar website ‘www.agenda.nl’. Dat de naam ‘agenda.nl’ slechts door het publiek wordt gezien als een productnaam van NL Unlimited, zoals zij ter zitting heeft aangevoerd, is voorshands gelet op het voorgaande niet aannemelijk.

Nu de website van eiser www.theagenda.nl reeds sinds 25 september 2002 actief is en de website van NL Unlimited c.s. www.agenda.nl pas sinds begin 2009 en eiser heeft gesteld dat de domeinnaam www.agenda.nl niet eerder als handelsnaam is gebruikt, wat door NL Unlimited c.s. niet is betwist, wordt voorshands geoordeeld dat eiser de handelsnaam ‘theagenda.nl’ eerder in gebruik heeft genomen dan de ingebruikname van NL Unlimited c.s. van haar handelsnaam.

De vraag is evenwel in hoeverre aan de handelsnaam van eiser ‘theagenda.nl’ ook bescherming toekomt. Met NL Unlimited wordt immers geoordeeld dat het gebruik van het woord ‘agenda’, ook in de combinatie met de extensie ‘.nl’, voor de activiteiten die beide partijen ontplooien beschrijvend van aard is. Het woord agenda wordt immers mede gebruikt voor een aankondiging van activiteiten. Aan een handelsnaam wordt door de wet weliswaar niet de eis gesteld dat deze onderscheidend vermogen dient te hebben, ook zuiver beschrijvende handelsnamen kunnen een geldige handelsnaam vormen, maar daar staat tegenover dat de beschrijvende onderdelen in een handelsnaam in beginsel ook door anderen moeten kunnen worden gebruikt. De bescherming van deze handelsnamen is in zoverre dus zwak.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter neemt dit niet weg dat NL Unlimited c.s. in dit geval, terwijl zij bekend had moeten of kunnen zijn met de website en domeinnaam van eiser, er zonder noodzaak voor heeft gekozen louter het beschrijvende (en reeds door eiser gebruikte) woord ‘agenda’ in haar domeinnaam en handelsnaam op te nemen, zonder daar nog enig nader element aan toe te voegen. Nu beide partijen (mede) dezelfde bedrijfsmatige activiteiten ontplooien, te weten het verkopen van advertentieruimte op een site waarop aan het (Nederlandse) publiek vrijetijdsinformatie wordt verschaft en een gelijksoortige opzet van de site hebben, ligt (onnodig) verwarringsgevaar hierdoor voor de hand. Dat eiser het Engelse lidwoord ‘the’ aan haar handelsnaam en domeinnaam heeft toegevoegd, maakt niet dat er van verwarringsgevaar geen sprake meer is.

Weliswaar kan een enkele toevoeging bij een beschrijvende handelsnaam volgens de jurisprudentie voldoende zijn om geen verwarring aan te nemen, maar het had dan in dit geval eerder op de weg van NL Unlimited c.s. gelegen om een element aan haar handelsnaam (en domeinnaam) toe te voegen. Het enkele weglaten van het door eiser gebruikte woord ‘the’ als handelsnaam voor het ontplooien van dezelfde activiteiten wordt gelet op het voorgaande onvoldoende geacht om verwarring te voorkomen. Een verbod voor het gebruik van de handelsnaam ‘agenda.nl’ door NL Unlimited is derhalve volgens de voorzieningenrechter toewijsbaar. Ook het verbod op het gebruik van de domeinnaam ‘www.agenda.nl’ kan gelet op het voorgaande worden toegewezen. Van een louter informatieve website is bij NL Unlimited c.s. immers geen sprake.

Recente berichten
 • 16 mei 2022

  AP voert cumulatieve boetebevoegdheid maximaal door

  Sil Kingma
  Het is voor het eerst de geschiedenis dat de Autoriteit Persoonsgegevens in een besluit een zestal overtredingen van de AVG constateert. Alle overtredingen hebben betrekking op het gebruik en de beveiliging door de Belastingdienst van haar applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV). FSV was een applicatie waarin signalen werden opgenomen over vastgestelde fraude en signalen die konden wijzen
  Lees verder
 • 15 maart 2022

  (IT) detacheerders wees scherp op het relatie- en concurrentiebeding!

  Marion Hagenaars
  Werknemers die uit dienst treden om aansluitend (dezelfde) werkzaamheden te gaan verrichten voor de opdrachtgever waar ze eerder gedetacheerd waren. Een ongewenst scenario dat vaak voorkomt. Door het belemmeringsverbod kan de werkgever geen beroep doen op een concurrentie- en relatiebeding. Als deze bedingen ook nog eens niet juist zijn opgesteld – omdat ze geen rekening
  Lees verder
 • 1 februari 2022

  Ongewenst gedrag op de werkvloer – regels en consequent beleid

  Marion Hagenaars
  Door The Voice moest ik weer even terugdenken aan de voorbeelden in mijn eigen praktijk. De afgelopen jaren heb ik van alles voorbij zien komen: van seksueel getinte en discriminerende “grappen” in App-groepen tot porno kijkende collega’s een bureau verder en aanvankelijk gewenste relaties op het werk die volledig escaleren. De impact is vaak groot
  Lees verder

Plaats een reactie

Top