www.elektroonline.nl & www.elektro-online.nl versus www.electroonline.nl

 in Ondernemingsrecht

Volgens de voorzieningenrechter te Haarlem maakt het gebruik van de handels- en domeinnaam www.electroonline.nl inbreuk op de oudere handels- en domeinnamen www.elektroonline.nl en www.elektro-online.nl.

Eiser voert een onderneming in de verkoop (via internet en showroom) van elektrotechnische materialen. Voor zijn onderneming heeft eiser op 1 januari 2003 ‘Elektro-online’ als handelsnaam geregistreerd, op 6 februari 2006 gevolgd door (o.a.) ‘Elektroonline’, ‘Electro-online’ en ‘Electroonline’. De onderneming van eiser bestrijkt – via internet – de gehele Nederlandse markt.

Ter uitoefening van haar webshop via internet gebruikt eiser de domeinnamen www.elektro-online.nl en www.elektroonline.nl, welke domeinnamen hij op 7 oktober 2002 respectievelijk 7 april 2003 heeft geregistreerd. Daarnaast heeft eiser op 18 augustus 2003 de domeinnaam www.electro-online.nl geregistreerd.

F.T. Promotions heeft op 3 mei 2001 de domeinnaam www.electroonline.nl geregistreerd. Tot medio september 2009 heeft F.T. Promotions de domeinnaam niet actief gebruikt. Sinds oktober 2009 gebruikt F.T. Promotions de domeinnaam www.electroonline.nl voor een website in elektronische en elektrotechnische artikelen. De onderneming van eiser bestrijkt – via internet – eveneens de gehele Nederlandse markt.

Namens eiser is F.T. Promotions gesommeerd de domeinnaam www.electroonline.nl over te dragen aan eiser. F.T. Promotions heeft niet aan die sommatie voldaan.

Eiser vordert bij de voorzieningenrechter te Haarlem om F.T. Promotions te veroordelen om het gebruik van de domeinnaam www.electroonline.nl, alsmede ieder gebruik van met de handelsnaam Electroonline overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden. Daarnaast vordert eiser dat F.T. Promotions de domeinnaam www.electroonline.nl moet (laten) re-routen (om te leiden) naar de website www.elektroonline.nl en dat F.T. Promotions de domeinnaam www.electroonline.nl moet overdragen aan eiser.

Onder ‘handelsnaam’ verstaat artikel 1 Handelsnaamwet (Hnw) de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Totdat F.T. Promotions de domeinnaam www.electroonline.nl in oktober 2009 feitelijk in gebruik nam, had F.T. Promotions de domeinnaam slechts geregistreerd; een onderneming werd er niet onder gedreven. Volgens vaste jurisprudentie is het enkele registreren of reserveren van een domeinnaam in beginsel niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam, zodat van gebruik als handelsnaam van de domeinnaam www.electroonline.nl tot oktober 2009 in beginsel geen sprake was. In oktober 2009 heeft F.T. Promotions die domeinnaam echter wel in gebruik genomen. Hoewel het gebruik van een domeinnaam als zodanig niet noodzakelijkerwijs een gebruik als handelsnaam oplevert, tendeert het daar wel naar als de betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter te Haarlem heeft de website van F.T. Promotions die onder de domeinnaam www.electroonline.nl is te vinden een bedrijfsmatig karakter. De website biedt immers aan zowel particuliere als aan professionele gebruikers de mogelijkheid om te zoeken naar online electronica zaken. Daarnaast kan er op de site worden geadverteerd (“Adverteren op deze site? (klik hier!) en vraag naar de mogelijkheden!”). In de zoekbalk en op de webpagina zelf komt bovendien de naam ‘electroonline.nl’ voor, zodat er voorshands vanuit moet worden gegaan dat de website gebruikt wordt ter aanduiding van bedrijfsactiviteiten van F.T. Promotions onder de naam electroonline.nl. Dat haar website slechts als zoekpagina zou fungeren en niet als webshop, zoals F.T. Promotions ter verweer heeft opgeworpen, doet – wat daar ook van zij – niet af aan het bedrijfsmatige karakter van de website. Op grond van het voorgaande is dan ook voorshands aannemelijk dat de domeinnaam www.electroonline.nl als handelsnaam wordt gebruikt.

Zoals hiervoor reeds overwogen, voert F.T. Promotions de domeinnaam www.electroonline.nl sinds oktober 2009 als handelsnaam. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijkt deze handelsnaam slechts in geringe mate af van de door eiser voor zijn onderneming gebruikte handels- en domeinnamen www.elektroonline.nl en www.elektro-online.nl – de namen zijn op het koppelstreepje en de letter ‘c’ dan wel ‘k’ na identiek. Auditief stemmen de handelsnamen zelfs geheel met elkaar overeen. Tussen partijen is daarnaast niet in geschil dat eiser reeds geruime tijd vóórdat F.T. Promotions ter aanduiding van haar onderneming de handelsnaam www.electroonline.nl in gebruik nam, de door hem geregistreerde handelsnamen gebruikte. Daar beide ondernemingen zich tevens op dezelfde markt richten, te weten internetgebruikers in heel Nederland, en zij bovendien (deels) gelijksoortige handelswaar in de vorm van elektro(tech)nische artikelen aanbieden, is de aard van beide ondernemingen – hoewel misschien niet geheel gelijk – nauw aan elkaar verwant. Als gevolg hiervan is bij het publiek verwarring te duchten tussen de onderscheidenlijke handelsnamen. Daarmee is aan alle vereisten van artikel 5 Hnw voldaan.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat F.T. Promotions met de huidige invulling van haar de domeinnaam www.electroonline.nl inbreuk maakt op de (oudere) handelsnamen van eiser. Voor zover de vordering van eiser ziet op staken en gestaakt te houden van voornoemd gebruik van deze domeinnaam, ligt deze dan ook voor toewijzing gereed. Voor toewijzing van de verderstrekkende vordering ten aanzien van “ieder gebruik van met de handelsnaam Electroonline overeenstemmende tekens” ziet de voorzieningenrechter evenwel geen grond.

Ter onderbouwing van zijn stelling dat F.T. Promotions onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld, heeft eiser aangevoerd dat F.T. Promotions de domeinnaam bezet houdt, waardoor eiser de bewuste domeinnaam niet zelf kan registeren. Als gevolg hiervan zou F.T. Promotions de domeinnaam hinderlijk blokkeren. De voorzieningenrechter overweegt daarover als volgt.

Van hinderlijk blokkeren van een domeinnaam kan ondermeer sprake zijn in het geval de registrant met de registratie de enkele bedoeling heeft om specifiek aan een ander de mogelijkheid te ontnemen om de domeinnaam te registreren. Van een dergerlijk ‘domain name grabbing’ is in het onderhavige geval evenwel geen sprake. F.T. Promotions had de domeinnaam immers reeds geregistreerd vóórdat eiser de handelsnaam ‘(www.)elektro-online(.nl)’ voerde. Het enkele feit dat eiser de domeinnaam www.electroonline.nl als gevolg van de eerdere registratie ervan door F.T. Promotions niet zelf kan registreren, levert op zich evenmin een onrechtmatige daad van F.T. Promotions op. Iets verwerven wat een ander graag zou willen hebben kan weliswaar vervelend zijn voor die ander, maar is jegens die ander niet onrechtmatig. Daarbij is van belang dat de registratie door F.T. Promotions niet met zich brengt dat eiser wordt belemmerd om zich met zijn onderneming op het internet te profileren. Weliswaar kan eiser niet over de domeinnaam www.electroonline.nl beschikken, maar hij beschikt wel reeds over de domeinnamen www.elektro-online.nl en www.elektroonline.nl. Bovendien heeft F.T. Promotions de domeinnaam desgevraagd te koop aangeboden aan eiser. Dat F.T. Promotions daarbij een relatief hoge koopsom heeft gevraagd, maakt de enkele registratie dan wel het geregistreerd (‘bezet’) houden van de bewuste domeinnaam nog niet onrechtmatig.

Het voorgaande voert tot de slotsom dat F.T. Promotions door het bezet houden van de domeinnaam naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser, zodat deze grondslag de (overige) vorderingen niet kan dragen. Voor zover de vorderingen zien op re-routen en overdragen van de domeinnaam www.electroonline.nl, zullen deze derhalve worden afgewezen.

Recent Posts
 • 16 januari 2018

  Waadi voor IT detacheerders groot risico

  Marion Hagenaars
  Stel: als IT ondernemer detacheert u eigen werknemers bij klanten. Met deze werknemers heeft u een relatiebeding gesloten met boeteclausule. U hoeft er dus niet bang voor te zijn dat deze werknemers gedurende het relatiebeding bij uw relaties gaan werken. Dit zou immers verlies van opdrachten en opdrachtgevers kunnen betekenen en dus aanzienlijke schade. Of
  Lees verder
 • 10 januari 2018

  “Je bent net een ijsje, ik zou je van onder tot boven willen likken”

  Marion Hagenaars
  Seksuele intimidatie op het werk. Hoe te voorkomen? “Ik moet even tussen je benen grabbelen”, “I’m not looking at your tits”, “Ik heb ook nog een paar lekkere noten”, Facebook-vriendschappen met scholieren, ongepaste uitspraken via WhatsApp en borsten en billen die worden vastgepakt. Grensoverschrijdend gedrag dat ontslag rechtvaardigt of passend binnen de bestaande “knuffelcultuur”? #MeToo
  Lees verder
 • 28 december 2017

  De bewijskracht van blockchain

  Wouter Huisman
  De laatste tijd gebeurde weer genoeg in het land van de cryptocurrencies. Zo steeg de waarde van bitcoin tot maar liefst 20.000 dollar, gaf de Amerikaanse toezichthouder CFTC groen licht voor de handel van futures in cryptovaluta, maar verloor de digitale coin rond de kerst weer bijna een derde van zijn waarde. Terwijl de koers
  Lees verder

Plaats een reactie