Het verbetertraject voor een HR-professional en de waarde van achteraf opgestelde verklaringen. 

 in Arbeidsrecht

Een verbetertraject is onder andere afhankelijk van het niveau en de kennis van de werknemer. Maar  wat betekent dit voor een (HR-)professional? En kan het ontbreken van een verbetertraject worden gerepareerd met achteraf opgestelde verklaringen?

Wat speelt er?

Werkneemster is halverwege 2019 in dienst getreden bij VDL Nedcar in de functie van HR directeur. VDL Nedcar bevindt zich in zwaar weer. In 2023 stopt de samenwerking met BMW en massaontslag dreigt. Al na een paar gesprekken met de nieuwe CEO wordt ontslag aan de orde gesteld. Partijen komen er samen niet uit en werkneemster meldt zich ziek. VDL Nedcar dient een ontbindingsverzoek in. Er zou sprake zijn van disfunctioneren en een verstoorde verhouding. Subsidiair beroept VDL Nedcar zich op de cumulatiegrond (i-grond). Werkneemster probeert eerst met een beroep op haar ziekte ontslag te voorkomen. Voor het geval de kantonrechter daar niet in meegaat, betwist werkneemster dat er sprake zou zijn van disfunctioneren en van een verstoorde verhouding.

De rechter

Ontslagverbod tijdens ziekte?

Uitgangspunt is dat een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte niet kan worden beëindigd. Dit is echter anders als de gewenste beëindiging geen verband houdt met de ziekte. Werkneemster beroept zich op een burn-out. Als er al sprake zou zijn van minder functioneren dan zou dit hierdoor zijn veroorzaakt. De rechter gaat hier niet in mee. De ziekmelding heeft plaatsgevonden nadat werkneemster te horen had gekregen dat VDL Nedcar de arbeidsovereenkomst wilde beëindigen. Daarvoor was van verzuim geen sprake. Niets in het dossier zou erop wijzen dat de burn-out al eerder aanwezig was en het functioneren negatief heeft beïnvloed.

Disfunctioneren

VDL Nedcar is van mening dat werkneemster ongeschikt is voor haar functie. Er is sprake van gebrek aan leiderschap, het nemen van verantwoordelijkheid, empathie, samenwerken, communiceren, zelfinzicht et cetera. Werkneemster betwist dit. Van disfunctioneren is geen sprake, VDL Nedcar heeft geen onderbouwing gegeven, de beoordeling heeft met name plaatsgevonden aan de hand van achteraf opgestelde verklaringen en er heeft geen verbetertraject plaatsgevonden.

De kantonrechter onderschrijft het standpunt dat terughoudend moet worden omgegaan met achteraf afgelegde verklaringen. In dit geval komen de verklaringen echter stuk voor stuk authentiek over en er lijkt geen sprake te zijn van “voorgekauwde” teksten. Bovendien zijn het verklaringen van een voltallig directieteam. De kantonrechter acht de kans bijzonder klein dat directieleden zich laten dwingen om iets voor de “baas” op te schrijven wat niet (geheel) klopt. Verder moet VDL Nedcar wel de feiten bewijzen waarop zij haar stelling grondt dat er sprake is van functioneren, maar heeft zij wel een zekere mate van vrijheid om aan die feiten de conclusie te verbinden dat er sprake is van disfunctioneren

Zoals door de Hoge Raad bepaald, bestaat er niet zoiets als één soort verbetertraject. Welke hulp, ondersteuning en begeleiding moet worden gegeven, hangt af van de omstandigheden van het geval. Relevante omstandigheden zijn bijvoorbeeld aard, inhoud en niveau van de functie, opleiding, ervaring en de duur van het dienstverband.

VDL Nedcar heeft de plank misgeslagen. Er is niets op papier gezet. VDL Nedcar zou dat niet doen bij directieleden. Op basis van de gevoerde gesprekken zou een ervaren HR-professional immers moeten weten wat haar te doen staat. Deze vlieger gaat niet op. De kantonrechter is van oordeel dat een basisvereiste bij een verbetertraject waaraan niet getornd kan worden is dat punten die er toe doen op papier worden gezet. Alleen dan kan een werkgever zeker weten dat een werknemer weet waar het aan schort. Ook is het aan de werkgever om het doel van het verbetertraject te bepalen en de tijd die hiervoor staat. Een werknemer is immers niet in staat om in het hoofd van de werkgever te kijken. Op directieniveau is dit nog belangrijker gelet op mogelijke reputatieschade. Door het ontbreken van het verbeterplan kan de arbeidsovereenkomst niet op deze grond worden beëindigd.

Verstoorde verhouding

De kantonrechter is duidelijk. Door geen verbetertraject aan te bieden, vervolgens te stellen dat de verhoudingen zijn verstoord als gevolg van het disfunctioneren – terwijl er geen enkele poging tot herstel van het geschonden vertrouwen is ondernomen – kan niet worden vastgesteld dat de verhoudingen structureel zijn verstoord. VDL Nedcar heeft te weinig inspanningen geleverd. Ook op deze grond kan de arbeidsovereenkomst niet worden beëindigd.

i-grond

Uiteindelijk ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst toch. Gelet op het zware weer waarin VDL-Nedcar verkeert, acht de kantonrechter het van groot belang dat zij op korte termijn kan beschikken over een HR directeur die de zware taken op zich kan nemen zonder dat bijkomende perikelen die functie nog moeilijker maken. VDL-Nedcar heeft echter wel ernstig verwijtbaar gehandeld door geen serieus verbetertraject aan te bieden en pertinent te weigeren te werken aan het verbeteren van de relatie met werkneemster. Werkneemster ontvangt de transitievergoeding, de maximale aanvullende transitievergoeding en een billijke vergoeding op basis van inkomensverlies over de duur van één jaar.

Conclusie

Het zetten van tijdige, juiste en zorgvuldige stappen bij disfunctioneren blijft een uitdaging. De Hoge Raad heeft ruimte geboden voor de invulling van een verbetertraject, maar dit maakt het niet per definitie eenvoudiger. Zet in ieder geval altijd belangrijke verbeterpunten, het doel en de tijd van het verbetertraject op papier. En een arbeidsovereenkomst zal niet snel worden ontbonden enkel op basis van achteraf opgestelde verklaringen, maar verklaringen die authentiek en niet voorgekauwd zijn, zijn zeker van waarde.

Heeft u vragen over verbetertrajecten, het opbouwen van dossiers en de mogelijkheden van ontslag, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Vindplaats van deze uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2021:8222

Recente berichten
 • 4 april 2023

  INPLP Activity Report 2022

  Bob Cordemeyer
  Hereunder you can read the Activity Report 2022 from our network INPLP (International Network of Privacy Law Professionals) of which our firm is a founding member since 2015.
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Risicomanagement: voorkom uitval door burn-out

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Werkend Nederland heeft steeds meer te kampen met burn-out klachten. Dit kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Een hoofdpijndossier en kostenpost voor de werkgever. En daarnaast een peperdure levensles voor de werknemer. Uitval door burn-out klachten voorkomen is dan ook beter dan genezen. Maar hoe?
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Disfunctioneren: doorgeschoten empowermentbeleid

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  De voorwaarden voor ontslag bij disfunctioneren zijn in de wet duidelijk omschreven. Deze voorwaarden gelden ook als een werkgever een beleid voert dat niet gericht is op dossieropbouw met waarschuwingen en berispingen, maar op aanmoediging.
  Lees verder

Plaats een reactie

Top