Kantonrechter fluit ViVa!Zorggroep terug

 in Arbeidsrecht

ViVa!Zorggroep heeft eerder dit jaar voor 377 medewerkers ontslag aangevraagd bij het UWV. Ondanks hevig verzet heeft het UWV toestemming verleend. Als gevolg hiervan heeft een groot aantal medewerkers alsnog ingestemd met een functiewijziging en bijbehorende salarisverlaging van 25%. De kantonrechter te Haarlem is deze week echter tot een hele andere conclusie gekomen dan het UWV: er is geen reden voor ontslag.

Een loonsverlaging van 25% of ontslag. Voor deze keuze zijn 650 werknemers van ViVa!Zorggroep eerder dit jaar door hun werkgever geplaatst.

In 2009 heeft ViVa!Zorggroep de aanbestedingsprocedure van de gemeente Haarlem voor de levering van huishoudelijke hulp gewonnen. ViVa! Zorggroep heeft in deze procedure tarieven onder de kostprijs geboden in de verwachting dat de verliezen zouden worden gecompenseerd door te behalen winsten bij overige AWBZ-activiteiten.
De winst viel tegen.

Om vervolgens haar financiën op orde te krijgen heeft ViVa!Zorggroep besloten alle thuishulpfuncties in functieschaal 15 en 20 (Thuishulp A) te laten vervallen en het aantal thuishulpfuncties in functieschaal 10 (Thuishulp 2011) uit te breiden. Medewerkers die voorheen de functie van Thuishulp A vervulden, werd nu de functie van Thuishulp 2011 aangeboden. Alleen wel voor 25% minder salaris.

Een groot aantal werknemers heeft de loonsverlaging niet geaccepteerd. Zij stelden zich op het standpunt dat tussen de functie van Thuishulp A en de gecreëerde functie van Thuishulp 2011 geen noemenswaardige verschillen bestaan, dat hun functie niet was vervallen en er dus geen aanleiding was voor een loonsverlaging van 25%.

De functiebeschrijvingen van Thuishulp A en van Thuishulp 2011 verschillen op één punt: de regievoering. In tegenstelling tot de Thuishulp 2011 was de Thuishulp A hier wel voor verantwoordelijk. Regievoering houdt kort gezegd in dat de thuishulp moet signaleren wat de cliënt nodig heeft en dit zonodig dient door te geven aan de regiomanager.

Omdat partijen er in onderling overleg niet uitkwamen, heeft ViVa!Zorggroep het UWV toestemming gevraagd om de arbeidsovereenkomsten met 377 medewerkers te beëindigen. Deze toestemming is verleend. Het UWV was van oordeel dat ViVa!Zorggroep op grond van bedrijfseconomische redenen maatregelen moest treffen, dat de functie van Thuishulp A was vervallen en dat de functie van Thuishulp 2011 niet uitwisselbaar was met de functie van Thuishulp A.

Veel werknemers hebben toen alsnog eieren voor hun geld gekozen.
Op grond van een met de Abvakabo FNV gesloten convenant is deze medewerkers namelijk aangeboden om alsnog de functie van Thuishulp 2011 te aanvaarden. Einde oefening. Of toch niet?!

Voor haar zieke medewerkers heeft ViVa!Zorggroep zich namelijk moeten wenden tot de kantonrechter te Haarlem om alsnog een beëindiging van de arbeidsovereenkomsten te bewerkstelligen. De kantonrechter kwam tot een hele andere conclusie dan het UWV.

Uit de praktijk blijkt namelijk dat de regievoering onverminderd wordt gecontinueerd door de Thuishulp 2011 omdat het “nu eenmaal niet mogelijk is te zwijgen over hetgeen men signaleert” en het werk “exact” hetzelfde is gebleven. De kantonrechter komt daarom tot het oordeel dat de functie van Thuishulp A niet is vervallen, maar alleen een andere naam heeft gekregen. Ook kan de kantonrechter ViVa!Zorggroep niet volgen in haar standpunt dat de functies Thuishulp A en Thuishulp 2011 niet uitwisselbaar zouden zijn. Kortom: geen beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De overwegingen van de kantonrechter komen logisch voor. Maar wat betekent dit voor de medewerkers die al zijn ontslagen en die hebben ingestemd met een “functiewijziging” en bijbehorend salaris?

Deze medewerkers doen er goed aan om te onderzoeken of het zinvol is om een kennelijk onredelijk ontslag procedure starten (binnen zes maanden nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd) ter verkrijging van een vergoeding of om de arbeidsovereenkomst te herstellen. De medewerkers die hebben ingestemd met de “functiewijziging” doen er goed aan om te onderzoeken of de gemaakte afspraken kunnen worden gewijzigd.

Recent Posts
 • 13 december 2017

  e-Privacy Verordening: wat verandert er?

  Bob Cordemeyer
  10 januari 2017 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor een herziening van de bestaande e-Privacyrichtlijn (Richtlijn 2002/58/EG). Met de invoering van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (Verordening (EU) 2016/679), die 25 mei 2018 in werking treedt, wordt hiermee een belangrijke stap gezet voor de hervorming en uniformiteit van de regelgeving voor gegevensbescherming. Het streven van
  Lees verder
 • 14 december 2017

  Wijzigingen 2018 & het regeerakkoord voor HR

  Marion Hagenaars
  Nieuwe uitdagingen voor HR in 2018. Ook in 2018 krijgt HR weer te maken met nieuwe wet-en regelgeving. Via deze blog informeren we je over de belangrijkste wijzigingen. 2018 De volgende wijzigingen voor 2018 zijn voor HR van belang: Transitievergoeding De transitievergoeding bedraagt in 2018 maximaal € 79.000,- bruto of – indien hoger – een
  Lees verder
 • 29 november 2017

  Ondernemingsraden let op met privacy!

  Marion Hagenaars
  Ondernemingsraden vervullen een belangrijke rol met betrekking tot privacy. Elk besluit tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling omtrent het verwerken en/of beschermen van persoonsgegevens is namelijk instemmingsplichtig. Dit betekent dat de ondernemer om een dergelijk besluit te kunnen nemen óf instemming nodig heeft van de ondernemingsraad óf vervangende instemming van de kantonrechter.
  Lees verder

Plaats een reactie