Misleidende mailing

 in IT-recht

De voorzieningenrechter te Den Haag heeft op 13 januari 2009 geoordeeld dat een mailing van Fresh FM misleidende gegevens bevat over City FM.

Voor 1 januari 2009 exploiteerde Young City Media B.V. (hierna: Young City Media) een radiostation onder de naam ‘City FM’. Vanaf 1 januari 2009 exploiteert zij op dezelfde frequentie een radiostation onder de naam ‘Radio Decibel’. Voor de exploitatie van het radiostation van Young City Media is verkoop van reclamezendtijd belangrijk.

Communications B.V. tevens handelend onder de naam Fresh FM exploiteert een radiostation onder de naam ‘Fresh FM’ en verkoopt hiervoor ook reclamezendtijd.

Op of omstreeks 15 december 2008 heeft Fresh FM een mailing (hierna: de mailing) verzonden aan een tachtigtal klanten van City FM waarin de klanten van City FM worden aangespoord de tussen hen en City FM bestaande contracten per 1 januari 2009 te beëindigen en over te stappen naar Fresh FM. De mailing, waarin begrepen het bijgevoegde antwoordformulier, bevatte onder meer de volgende mededelingen:

“Tot 35 maal meer response als op uw huidige radiocampagne bij City FM voor 75% van de kosten!!!!“

“Vanaf 1 januari wordt City FM Radio Decibel. En daar kunt U van profiteren! Hoe? Door uw campagne per 1 januari te stoppen op City FM en over te stappen naar Fresh FM. “

“Waarom? Fresh FM heeft bewezen tot 35 maal meer luisteraars te bereiken dan Radio Decibel, zoals blijkt uit het meest recente luisteronderzoek van Intomart GFK.”

Volgens de voorzieningenrechter is gebleken dat Fresh FM aan de hand van gegevens over de periode september/oktober 2008 de klanten van City FM ervan heeft proberen te overtuigen dat zij per 1 januari 2009 tot vijfendertig keer beter af zijn door te adverteren op Fresh FM.

Nog daargelaten dat gebleken is dat in de mailing bij in ieder geval een deel van de geadresseerden belangrijke (bron)gegevens ontbraken, kan, volgens de voorzieningenrechter, gelet op de sterke fluctuering van de luistercijfers en de marktaandelen van de betreffende radiostations, aan cijfers over de periode september/oktober 2008 – die gelet op de overige cijfers niet representatief geacht kunnen worden voor het jaar 2008 -, geen voorspellende waarde worden toegekend voor wat betreft de periode na 1 januari 2009. De door Fresh FM gestelde omstandigheid dat Radio Decibel het marktaandeel van City FM niet zonder meer zal evenaren, doet daar niet aan af. Voorts is de mededeling dat de klanten van City FM hun contracten met RPN zonder beperking kunnen laten omzetten, in strijd met de waarheid en daarmee aan te merken als misleidend.

Het voorgaande leidt volgens de voorzieningenrechter tot de conclusie dat de mailing – hoewel dat wèl wordt gesuggereerd – niet op objectieve wijze relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de diensten van enerzijds Fresh FM en anderzijds City FM/Radio Decibel met elkaar vergelijkt. De omstandigheid dat de klanten van City FM geacht mogen worden bekend te zijn met de interpretatie van de cijfers van Intomart, neemt niet weg dat de in de mailing gepresenteerde informatie (deels) onvolledig en niet representatief is, en dat op basis van deze – schijnbaar objectieve – informatie getracht wordt de vaste klanten van City FM te bewegen hun reclamezendtijd elders te betrekken.

De voorzieningenrechter heeft onder andere aan Fresh FM bevolen om een brief te sturen aan alle geadresseerden van de mailing van 15 december waarin wordt aangegeven dat de inhoud van de mailing misleidend en onvolledig is en dat de mailing dient te worden beschouwd als niet verzonden.

Recente berichten
 • 14 september 2022

  Krappe arbeidsmarkt? Wees scherp op uw concurrentiebeding!

  Mirjam Scheper
  In de huidige krappe arbeidsmarkt wordt een concurrentiebeding steeds breder ingezet, veelal in de vorm van een standaardclausule. In de praktijk zie ik dat gebruik van een concurrentiebeding – mede hierdoor – vaak zijn doel voorbij schiet. Dat kan leiden tot onnodige discussies, procedures en kosten.
  Lees verder
 • 14 september 2022

  Actualiteiten arbeidsrecht voor HR-professionals en bedrijfsjuristen donderdag 3 november 2022

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Krapte op de arbeidsmarkt, Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, hybride werken. De arbeidsmarkt is volop in beweging. Wat zijn de gevolgen? Hoe beweegt de arbeidsmarkt zich en hoe beweegt u daarin mee als HR-professional of bedrijfsjurist? Blijf aangehaakt bij het dynamische rechtsgebied dat het arbeidsrecht nu eenmaal is!
  Lees verder
 • 4 juli 2022

  Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  Mirjam Scheper
  De Eerste Kamer heeft op 21 juni 2022 het wetsvoorstel Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aanvaard. Het wetsvoorstel implementeert de gelijknamige EU-richtlijn en treedt 1 augustus 2022 in werking. De richtlijn heeft als doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. De belangrijkste wijzigingen – die ik hieronder op hoofdlijnen
  Lees verder

Plaats een reactie

Top