NOW 2.0

 in Arbeidsrecht, Corona

Op 29 mei jl. zijn enkele wijzigingen op de verlenging van de NOW aangekondigd (NOW 2.0). Hierna de (aangepaste) hoofdlijnen.

Hoofdlijnen:

 • Verlenging van 4 maanden (niet relevant of is deelgenomen aan NOW 1.0);
 • Tegemoetkoming voor de loonkosten voor de periode juni, juli, augustus en september 2020;
 • Werkgevers hebben de mogelijkheid om tot en met 31 augustus 2020 een aanvraag te doen;
 • Een verwacht omzetverlies van tenminste 20% en een loonkostensubsidie van maximaal 90% van de loonsom (gerelateerd aan het omzetverlies). Voorschot van 80%;
 • De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 4 maanden waarvan de begindatum ligt op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 (keuzemogelijkheid). Indien voor een tweede keer een beroep gedaan wordt op de NOW, moet de omzetperiode aansluiten op de periode van de eerste aanvraag;
 • Referentiemaand voor de loonsom is maart 2020 (tegemoetkoming seizoensbedrijven i.v.m. toename personeel);
 • De opslag op de loonkosten (compensatie werkgeverslasten) wordt verhoogd van 30% naar 40%;
 • De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft, maar de korting op de loonkostensubsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%. Bij de afrekening wordt de loonkostensubsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen voor 100% gecorrigeerd. Het betreft de loonsom van de werknemers waarvoor in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 een ontslagaanvraag bij het UWV is ingediend;
 • Om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan wordt bij collectief ontslag (ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) een korting van 5% op de subsidie opgelegd, tenzij er (i) een akkoord (overeenstemming over de noodzaak van het aantal te vervallen arbeidsplaatsen) is bereikt over de ontslagaanvraag tussen de werkgever en de vakbonden (of bij gebreke van belanghebbende vakbonden een andere vertegenwoordiging van werknemers) of (ii) als het niet gelukt is om een akkoord te bereiken gezamenlijk mediation is aangevraagd bij een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie;
 • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht, als er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountsverklaring is vereist. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen, geldt dat ze zich altijd aan deze voorwaarde moeten houden;
 • Voor werkgevers geldt de inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk/werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen;
 • Er wordt gestreefd naar een openstelling van het aanvraagtijdvak per 6 juli 2020.
Recente berichten
 • 11 mei 2021

  INPLP article May 11, 2021

  Wouter Huisman
  Bob Cordemeyer
  Fine of €475,000 for Booking.com reporting data breach 22 days to late. According to a press release of April 6 the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens) imposed a €475,000 fine on Booking.com because the company took too long to report a data breach to the DPA into compliance with Article 33 GDPR.
  Lees verder
 • 13 april 2021

  Het doolhof van de wet- en regelgeving op het gebied van de zieke werknemer: deel 1.

  Marion Hagenaars
  Wie bepaalt: de bedrijfsarts of het UWV? Verzuimbegeleiding en re-integratie De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke werknemer. De werknemer is verplicht om aan zijn re-integratie mee te werken. In de Arbeidsomstandighedenwet is bepaald dat de werkgever zich hierbij moet laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst of bevoegde bedrijfsarts. De
  Lees verder
 • 17 februari 2021

  440,000 EUR fine for Dutch hospital OLVG for access by unauthorized personnel to medical records

  Bob Cordemeyer
  On 11 February 2021 the Dutch Data Protection Authority imposed a fine of EUR 440.000, = on Amsterdam hospital OLVG for having no sufficient measures in place to prevent access to medical records by unauthorized personnel and therefore infringing article 32 (1) GDPR. An investigation was started after the DPA received several complaints of potential violations.
  Lees verder

Plaats een reactie

Top