Ongelukkig citaat in zoekresultaten

 in IT-recht

Het Hof Amsterdam heeft een opmerkelijk vonnis gewezen waaruit blijkt dat een websitehouder verantwoordelijk kan zijn voor de wijze waarop zijn site wordt beschreven en getoond in de zoekresultaten van Google.

Over garagebedrijf Zwartepoorte deed het gerucht de ronde dat het bedrijf failliet zou zijn. Dit werd volgens het bedrijf veroorzaakt door zoekresultaten welke na het intikken van de woorden “Zwartepoorte”en “failliet” in Google verschenen. Een dergelijke zoekopdracht gaf namelijk het volgende resultaat:

Zwartepoorte

Punt was dat deze tekst helemaal niet op deze manier op klup.nl te zien was. Google voegde twee delen van de site samen welke op de site zelf gescheiden stonden. Een beschrijving van het bedrijf Zwartepoorte werd door Google samengevoegd met een reactie op dezelfde pagina waarin stond dat een ander bedrijf failliet was. Op de site zelf was het dus volkomen duidelijk dat Zwartepoorte niet het failliete bedrijf was.

Zwartepoorte heeft de eigenaar van klup.nl (Schoonderwoerd) aangeschreven met het verzoek om de site zo aan te passen dat de zoekresultaten niet langer de suggestie wekken dat Zwartepoorte failliet is. Schoonderwoerd heeft dit geweigerd en beargumenteerde dat niet hij maar Google verantwoordelijk was voor de weergave. Het aanpassen van zijn site achtte hij daarom in strijd met de vrijheid van meningsuiting.

Zwartepoorte startte een procedure tegen Schoonderwoerd om hem ertoe te dwingen de teksten op zijn site zo aan te passen dat Google bovenstaande zoekresultaten niet zou tonen. De voorzieningenrechter was van mening dat specifieke omstandigheden van het geval kunnen maken dat een websitehouder zijn website zo moet aanpassen dat niet langer een zoekresultaat wordt weergegeven waarin de onjuiste indruk wordt gewekt dat een bedrijf failliet is.

Met andere woorden: Zwartepoorte kreeg gelijk en klup.nl diende aangepast te worden. Schoonderwoerd is tegen dit vonnis in beroep gegaan. Volgens Schoonderwoerd kon hij niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop Google zijn site weergaf. Het Hof is het echter met de Voorzieningenrechter eens en oordeelt dat websitehouders, zij het onder omstandigheden, verantwoordelijk zijn voor de manier waarop hun site in de zoekresultaten wordt weergegeven. Hierbij benadrukt het Hof wel dat de omstandigheden van het geval doorslaggevend zijn.

Let wel, het Hof is niet van mening dat de eigenaar ook aansprakelijk is voor de manier waarop Google zijn site weergeeft. Het ging volgens het Hof om de vraag of van een websitehouder actie kan worden verlangd wanneer blijkt dat (los van enige vraag naar verwijtbaarheid) sprake is van een schade opleverende en vertekende weergave. Het Hof oordeelt in dit kader dat het belang van Zwartepoorte, in het licht van de concrete omstandigheden van het geval, zwaarder weegt dan de vrijheid van meningsuiting van Schoonderwoerd.

“Het gaat hier om de gevolgen van een ongelukkig samenstel van citaten in een zoekresultaat waardoor ten onrechte een faillissement wordt gesuggereerd. De vraag is dan of die gevolgen een beperking op de vrijheid van meningsuiting geoorloofd doen zijn. Zoals ook de voorzieningenrechter heeft geoordeeld, hangt dit af van de concrete omstandigheden van het geval en is ter beantwoording van die vraag een belangenafweging vereist. Het hof verenigt zich met het oordeel van de voorzieningenrechter dat in de gegeven omstandigheden het belang van Zwartepoorte zwaarder weegt.”

Opmerkelijk genoeg speelt Google in dit hele vraagstuk geen rol:

Dat Google zelf een Notice and Take down procedure kent, brengt niet mee dat de onderhavige vordering in kort geding tegen Schoonderwoerd niet toewijsbaar kan zijn. Mogelijk is dat Zwartepoorte – zoals Schoonderwoerd betoogt – ook Google zelf met succes had kunnen aanspreken, maar of dit daadwerkelijk zo is, is onvoldoende duidelijk. In ieder geval kan voorshands niet met voldoende zekerheid worden aangenomen dat een vordering tegen Google op korte termijn het gewenste effect zou hebben gehad. Voor nader onderzoek op dit punt is in kort geding geen plaats.

Dus alhoewel het Google is die de tekst uit de context plaats en de suggestie wekt dat Zwartepoorte failliet is, moet Schoonderwoerd aanpassingen doen. Het is zelfs niet nodig om, voordat een beroep op Schoonderwoerd wordt gedaan om de site aan te passen, eerst Google zelf aan te spreken.

Wanneer een websitehouder het signaal krijgt dat zijn site, via Google, een onjuiste suggestie wekt dan dient hij zijn site, zolang dit hem relatief weinig moeite kost, aan te passen. Het Hof heeft dus voor een praktische benadering gekozen en weinig acht geslagen op de achterliggende principiële argumenten. Hierbij is het Hof volgens mij voorbij gegaan aan de mogelijkheid die Google biedt voor notice and take down. Deze procedure had Zwartepoorte moeten aangrijpen alvorens Schoonderwoerd aan te spreken. Nu wijst het Hof erop dat Schoonderwoerd de pagina eenvoudig kan wijzigen en dat hij dat dus maar moet doen.

Het Hof laat Schoonderwoerd nu de gevolgen dragen voor een uiting van Google. Dit lijkt mij niet juist. En nu maar hopen dat Google dit stukje niet ongelukkig weergeeft…

Recent Posts
 • 20 juni 2017

  Einde oefening voor werknemer na liegen over klantbezoek en het uiten van dreigementen

  Marion Hagenaars
  Een ontslag op staande voet is vaak wikken en wegen. Zijn de gedragingen ernstig genoeg? Kunnen de gedragingen worden bewezen? Zijn er (privé) omstandigheden die de gedragingen rechtvaardigen? Gaat het niet te ver om de werknemer loon en uitkering te ontnemen? Maar soms maakt een werknemer het zo bont dat een ontslag op staande onvermijdelijk
  Lees verder
 • 13 juni 2017

  Zelfstandig werken onder eigen voorman, toch StiPP

  Marion Hagenaars
  Voor uitleners blijft het spannend. Nederland kent dan wel geen algemene pensioenverplichting, maar via het verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds voor personeelsdiensten kan deze verplichting toch bestaan. De gevolgen zijn verstrekkend. Ongevraagd met terugwerkende kracht aangesloten worden, over jaren premies afdragen met soms faillissement tot gevolg, dubbele pensioenvoorzieningen met alle fiscale gevolgen van dien. Het is dan
  Lees verder
 • 8 juni 2017

  Thuiswerkdag recht of gunst?

  Marion Hagenaars
  De meeste werkgevers hebben er wel begrip voor: thuiswerken om efficiënter te kunnen werken, reistijd te beperken of werk en zorg beter te kunnen combineren. Maar soms slaat de twijfel toe. Worden de overeengekomen arbeidsuren wel gemaakt? En werkt thuiswerken disfunctioneren niet in de hand? En kan bij deze twijfel de thuiswerkdag zomaar weer worden
  Lees verder

Plaats een reactie