SER adviseert over de hervorming van de arbeidsmarkt.

 in Arbeidsrecht

Gisteren heeft de SER een ontwerpadvies gepubliceerd voor een nieuw kabinet. De SER (ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden) is voor sociaal-economische vraagstukken de belangrijkste adviesraad voor de regering en het parlement.

De SER adviseert fors te investeren in brede welvaart, waaronder in zekerheid van werk en inkomen. Nederland is gemiddeld genomen een welvarend en gelukkig land, maar tegelijkertijd is er sprake van toenemende ongelijkheid en maatschappelijk ongenoegen, aldus de SER.

Met betrekking tot de arbeidsmarkt adviseert de SER op hoofdlijnen:

 • Structureel werk wordt in principe georganiseerd op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.
 • Flexibele arbeidsrelaties (bepaalde tijd, uitzend, oproep en zzp) worden beter gereguleerd en niet meer gebruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden.
 • Er mogen 3 tijdelijke contracten worden aangegaan gedurende maximaal 3 jaar. De wettelijke onderbrekingstermijn (doorbreking van de keten) komt te vervallen (uitzondering voor scholieren en studenten en seizoensarbeid).
 • Oproepcontracten (inclusief nuluren-contracten) worden afgeschaft. Hiervoor in de plaats komen basiscontracten met tenminste een kwartaalurennorm (voorspelbaar loon).
 • Uitzendarbeid alleen nog voor het vervullen van allocatie- (piek en ziek) en opstapfunctie en voor maximaal 3 jaar. Het uitzendbeding wordt verkort naar 52 weken. Het totaal aan arbeidsvoorwaarden is vanaf de eerste werkdag tenminste gelijkwaardig aan het totaal aan arbeidsvoorwaarden van werknemers in gelijkwaardige functies in dienst van de inlener (geen mogelijkheden meer om af te wijken). Verplichte certificering voor uitzendbureaus/bemiddelaars.
 • Bij bedrijfseconomische omstandigheden die anders tot ontslag zouden hebben geleid mag de werkgever eenzijdig de arbeidsduur (tijdelijk) voor alle werknemers met 20% verlagen. Als het loon volledig wordt doorbetaald, mag de werkgever hiertoe eenzijdig besluiten. De werkgever is voor 75% van de loonkosten over de verlaagde arbeidsduur verzekerd door een compensatieregeling van Rijkswege. De regeling gaat bij aanvraag direct in en wordt achteraf getoetst op juist gebruik. De regeling gaat niet ten koste van WW-rechten.
 • Werkgevers blijven bij ziekte verantwoordelijk voor twee jaar loonbetaling en re-integratie. Loonbetaling en re-integratie zijn overdraagbaar door middel van een verzekering (werknemer blijft in dienst bij de werkgever). Het eerste ziektejaar richt de re-integratie zich op het eerste spoor, in het tweede jaar in principe altijd op het tweede spoor.
 • Rechtsvermoeden van werknemerschap bij een tarief onder het maximumdagloon (€ 30,-/€ 35,- per uur). Is de werkende van oordeel dat hij/zij werknemer is, dan moet de opdrachtgever bewijzen dat dit niet het geval is.
 • Zelfstandigen worden verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid om oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s te voorkomen. De afspraken die in het pensioenakkoord zijn gemaakt ten aanzien van het pensioen van zzp’ers worden opgevolgd.
 • De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd. Hiervoor in de plaats komen fiscale faciliteiten voor zelfstandig ondernemers die daadwerkelijk risico lopen met eigen investeringen. Deze maatregelen worden getemporiseerd doorgevoerd, op een manier die koopkrachtverlies onder zelfstandigen voorkomt of compenseert.
Recente berichten
 • 21 november 2022

  Risicomanagement: voorkom uitval door burn-out

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Werkend Nederland heeft steeds meer te kampen met burn-out klachten. Dit kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Een hoofdpijndossier en kostenpost voor de werkgever. En daarnaast een peperdure levensles voor de werknemer. Uitval door burn-out klachten voorkomen is dan ook beter dan genezen. Maar hoe?
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Disfunctioneren: doorgeschoten empowermentbeleid

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  De voorwaarden voor ontslag bij disfunctioneren zijn in de wet duidelijk omschreven. Deze voorwaarden gelden ook als een werkgever een beleid voert dat niet gericht is op dossieropbouw met waarschuwingen en berispingen, maar op aanmoediging.
  Lees verder
 • 21 november 2022

  Monitoring e-mail werknemers: de voorwaarden

  Marion Hagenaars
  Mirjam Scheper
  Onrechtmatig verkregen bewijs door werkgevers brengt belangrijke risico's met zich mee. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Wat zijn de voorwaarden voor vrije toegang tot de e-mailbox van een werknemer?
  Lees verder

Plaats een reactie

Top